Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                          ΑΔΑ:ΨΜ21ΩΡ8-ΡΣΨ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Πρακτικού  :  25/2019
Αριθμός Απόφασης :  220/2019

Θέμα:  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ

Στην Ιεράπετρα, σήμερα, στις 04 Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια, τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.14968/30-9-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Μπινιχάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε σύνολο (27) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:

 Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Νέα εικόνα (1)

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Σοφία Δαγαλάκη  και Ελισάβετ Προεστάκη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα για το επικείμενο ταξίδι του στην Αθήνα, στο Υπουργείο Παιδείας, για τη λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου και κάλεσε τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που επιθυμούν να συμμετέχουν στη συνάντηση με την Υπουργό, να τον ενημερώσουν.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος είπε ότι έχει κατατεθεί στο Προεδρείο, από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ιεράπετρα Δήμος Πρότυπο» κ. Αντώνιο Πετρά, για να συζητηθεί ως κατεπείγον, θέμα που αφορά στην αδυναμία λειτουργίας του Ξενώνα φιλοξενίας Ηλικιωμένων, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας του Συλλόγου Φίλων Τρίτων Ηλικίας.

Ο Δήμαρχος, λαμβάνοντας το λόγο είπε ότι το θέμα δεν πρέπει να τεθεί πρόχειρα για συζήτηση, αλλά να υπάρξει σωστή τεκμηρίωση, να ενημερωθούν σωστά όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και πρότεινε να συζητηθεί το θέμα ως τακτικό στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς αποτελεί σημαντικό θέμα, έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια από τον Σύλλογο Φίλων Τρίτης Ηλικίας και έχει στηριχθεί από όλο τον κόσμο της Ιεράπετρας, προκειμένου να εξευρεθεί ο καταλληλότερος τρόπος στήριξης του Συλλόγου Τρίτης Ηλικίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει, για τη συζήτηση ή μη του παραπάνω θέματος ως κατεπείγοντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με δεκατέσσερις (14) θετικές ψήφους, έναντι εννέα (9) αρνητικών τη συζήτηση του παραπάνω θέματος ως κατεπείγοντος.

Ακολούθησε η συζήτηση και λήψη απόφασης του κατεπείγοντος και ακολούθως, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι έθεσαν ερωτήματα και επισήμαναν προβλήματα που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας, στα οποία απάντησαν ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι.

Ακολούθως συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι η Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ, στην οποία ο Δήμος μας είναι μέτοχος με 7.670 μετοχές και 19,98% ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, με το με αρ. πρωτ. 159/27-8-2019 έγγραφό της ζητά από το Δήμο μας να ορίσει τους εκπροσώπους του, για τη νέα δημοτική περίοδο, για τη συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο: «Ειδικά για τους εκπροσώπους των μετόχων που είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. απαιτείται επιπλέον ειδική εξουσιοδότηση να ψηφίζουν και για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης μετά την έγκριση του Ισολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού.»

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε ως εκπρόσωπο του Δήμου μας τον Δήμαρχο κ. Θεοδόσιο Καλαντζάκη, με αναπληρώτρια την Αντιδήμαρχο κ. Χρύσα Χατζημαρκάκη.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της πρότασης τάχθηκαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, εκτός από την κ. Μαρία Κοτσιφάκη, η οποία δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10, του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν.4555/2018: «10. Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων…».

            Τέλος, το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

  1. Την εισήγηση-πρόταση του Προέδρου
  2. Την ψηφοφορία που προηγήθηκε
  3. Τις  διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  • Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, το Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιο Καλαντζάκη, με αναπληρώτρια την Αντιδήμαρχο κ. Χρύσα Χατζημαρκάκη, για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, που θα συμμετέχουν σε όλες τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου και τους εξουσιοδοτεί να ψηφίζουν για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εφόσον οι παραπάνω οριζόμενοι αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α,  τους παρέχει ειδική εξουσιοδότηση να ψηφίζουν και για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης μετά την έγκριση του Ισολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  220/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γραμματέας
Ευάγγελος Μπινιχάκης                                                                     Γεώργιος Αγγελάκης

Τα Μέλη

1. Αντωνάκης Γεώργιος 10. Πανταζής Αργύρης
2. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος 11. Παπαδάκης Νεκτάριος
3. Βλάσση Ελένη 12. Προϊστάκης Γεώργιος
4. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ 13. Σαρρής Παναγιώτης
5. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ 14. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
6. Ζερβάκης Εμμανουήλ 15. Χατζάκης Σταύρος
7. Μαστοράκης Πέτρος 16. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
8. Ματζαράκης Νικόλαος 17. Χηνόπουλος Αθανάσιος
9. Μουζουράκης Αλέξανδρος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Μπινιχάκης