Ορισμός εκπροσώπων και επιστημονικών συνεργατών του Δήμου στο Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Ορισμός εκπροσώπων και επιστημονικών συνεργατών του Δήμου στο Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ)

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                          ΑΔΑ:63BΠΩΡΘ-EBM
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Πρακτικού  :  25/2019
Αριθμός Απόφασης :  221/2019

Θέμα:  Ορισμός εκπροσώπων και επιστημονικών συνεργατών του Δήμου στο Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ)

Στην Ιεράπετρα, σήμερα, στις 04 Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια, τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.14968/30-9-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Μπινιχάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε σύνολο (27) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:

 Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Νέα εικόνα (1)

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Σοφία Δαγαλάκη  και Ελισάβετ Προεστάκη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα για το επικείμενο ταξίδι του στην Αθήνα, στο Υπουργείο Παιδείας, για τη λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου και κάλεσε τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που επιθυμούν να συμμετέχουν στη συνάντηση με την Υπουργό, να τον ενημερώσουν.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος είπε ότι έχει κατατεθεί στο Προεδρείο, από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ιεράπετρα Δήμος Πρότυπο» κ. Αντώνιο Πετρά, για να συζητηθεί ως κατεπείγον, θέμα που αφορά στην αδυναμία λειτουργίας του Ξενώνα φιλοξενίας Ηλικιωμένων, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας του Συλλόγου Φίλων Τρίτων Ηλικίας.

Ο Δήμαρχος, λαμβάνοντας το λόγο είπε ότι το θέμα δεν πρέπει να τεθεί πρόχειρα για συζήτηση, αλλά να υπάρξει σωστή τεκμηρίωση, να ενημερωθούν σωστά όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και πρότεινε να συζητηθεί το θέμα ως τακτικό στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς αποτελεί σημαντικό θέμα, έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια από τον Σύλλογο Φίλων Τρίτης Ηλικίας και έχει στηριχθεί από όλο τον κόσμο της Ιεράπετρας, προκειμένου να εξευρεθεί ο καταλληλότερος τρόπος στήριξης του Συλλόγου Τρίτης Ηλικίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει, για τη συζήτηση ή μη του παραπάνω θέματος ως κατεπείγοντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με δεκατέσσερις (14) θετικές ψήφους, έναντι εννέα (9) αρνητικών τη συζήτηση του παραπάνω θέματος ως κατεπείγοντος.

Ακολούθησε η συζήτηση και λήψη απόφασης του κατεπείγοντος και ακολούθως, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι έθεσαν ερωτήματα και επισήμαναν προβλήματα που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας, στα οποία απάντησαν ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι.

Ακολούθως συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης με το με αρ.πρωτ. 24/9-9-2019 έγγραφό του ζητά από το Δήμο μας τον ορισμό των εκπροσώπων του στον ΣΕΔΗΚ, ώστε να προχωρήσει από την πλευρά του η διαδικασία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης και εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.

Κάθε δήμος, σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 1, ορίζει από τα μέλη του Δημοτικού του Συμβουλίου δύο τακτικούς και ένα αναπληρωματικό εκπρόσωπό του στο  ΣΕΔΗΚ. Από τους τακτικούς, ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος.

Παράλληλα με τους εκπροσώπους του, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 του Καταστατικού, ο Δήμος καλείται να ορίσει και ένα υπάλληλό του ως «Επιστημονικό συνεργάτη» του Δήμου στο ΣΕΔΗΚ, ο οποίος πρέπει να είναι πτυχιούχος κατά προτίμηση Γεωτεχνικός, Οικονομολόγος ή Μηχανικός.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος πρότεινε, ως τακτικούς εκπροσώπους του Δήμου στο ΣΕΔΗΚ τον Αντιδήμαρχο κ. Πέτρο Μαστοράκη και το δημοτικό σύμβουλο κ. Νικόλαο Μεραμβελιωτάκη και αναπληρωματικό το δημοτικό σύμβουλο κ. Αργύρη Πανταζή, ενώ ως «επιστημονικός συνεργάτης» προτάθηκε η υπάλληλος του Δήμου κ. Νεκταρία Κασοτάκη, ΠΕ Γεωτεχνικός (Γεωπόνος).

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

  1. Την εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ και την πρόταση του Δημάρχου
  2. Το με αρ.πρωτ. 24/9-9-2019 έγγραφο του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης
  3. Τις  διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Ορίζει, ως εκπροσώπους του Δήμου στο Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, τον Αντιδήμαρχο κ. Πέτρο Μαστοράκη και το δημοτικό σύμβουλο κ. Νικόλαο Μεραμβελιωτάκη, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο κ. Αργύρη Πανταζή.
  2. Ορίζει, ως επιστημονικό συνεργάτη του Δήμου στον ΣΕΔΗΚ, την υπάλληλο του Δήμου κ. Νεκταρία Κασοτάκη, ΠΕ Γεωτεχνικό-Γεωπόνο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 221/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γραμματέας
Ευάγγελος Μπινιχάκης                                                                     Γεώργιος Αγγελάκης

Τα Μέλη

  1. Αντωνάκης Γεώργιος 10. Μουζουράκης Αλέξανδρος
  2. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος 11. Πανταζής Αργύρης
  3. Βλάσση Ελένη 12. Παπαδάκης Νεκτάριος
  4. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ 13. Προϊστάκης Γεώργιος
  5. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ 14. Σαρρής Παναγιώτης
  6. Ζερβάκης Εμμανουήλ 15. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
  7. Κοτσιφάκη Μαρία 16. Χατζάκης Σταύρος
  8. Μαστοράκης Πέτρος 17. Χηνόπουλος Αθανάσιος
  9. Ματζαράκης Νικόλαος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Μπινιχάκης