ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ιεράπετρα, 29-01-2024

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                       Αρ. πρωτ.:  69

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ       

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ταχ.Δ/νση:  Δημοκρατίας 6                                             

Τ.Κ  72200                                                                                    

Τηλ.: 28423 40393 –  40417             

e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

                                                                                          ΠΡΟΣ: κ.κ.         

                                                                                                 Σπυριδάκη Μιχαήλ

                                                                                                 Αχλάτη Μαρίνα

                                                                                                 Περακάκη Φωτεινή

                                                                                                 Πανταζή Αργύρη

                                                                                                 Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

                                                                                                 Παπαδάκη Ιωάννη 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.»

Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, στις  2 Φεβρουαρίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»,  με θέματα:

  1. Συγκρότηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε σώμα.
  2. Ορισμός εκπροσώπων στο Συμβούλιο Αλιείας της Περιφέρειας Κρήτης.
  3. Αντικατάσταση μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης της από 26/11/2021 Π.Σ. (άρθρου 10) μεταξύ του Δημoτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας και του Δήμου Ιεράπετρας για την υλοποίηση των υποέργων 2 έως 9 του Έργου «Σύνταξη/ Επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών λιμενικής εγκατάστασης Ιεράπετρας».
  4. Αντικατάσταση μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης της από 4 Δεκεμβρίου του 2023 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπλαση χερσαίας λιμενικής ζώνης Ιεράπετρας» με Κωδικό ΟΠΣ 16975 στο Ταμείο Ανάκαμψης.
  5. Αντικατάσταση μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης της από 19 Ιουλίου 2023 Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάκτησης λειτουργικότητας λιμένα Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5162368 στο Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
  6. 2η Τροποποίηση της από 11/10/2021 Π.Σ. (άρθρου 10) μεταξύ του Δημoτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας και του Δήμου Ιεράπετρας για το υποέργο :1 «Νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών έργων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιεράπετρας και Δημιουργία Νέων Λιμενικών Υποδομών» προϋπολογισμού 274.693,02€ και αντικατάσταση μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης.
  7. Τροποποίηση της με αρ. 21/2023 απόφασης του Δ.Λ.Τ.Ι. με θέμα την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου   Ιεράπετρας   με  τον Δήμο Ιεράπετρας  για τη  σύναψη  και παρακολούθηση  της πράξης: Εργασίες Αναβάθμισης σε λιμενικές υποδομές αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Ιεράπετρας ως προς τον υπογράφοντα της Προγραμματικής και τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
  8. Ορισμός μελών για την επικαιροποίηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

                                   

Ο Πρόεδρος

ΜιχάληςΜπαχλιτζανάκης