Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:          (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα  29/09/2022

Αριθμ. πρωτ.: 11903

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 03/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 ΕΕπιμήκυνση εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις στους Παιδικούς, Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας». Εισηγητής: Γεώργιος  Ασπραδάκης).
2 Επιμήκυνση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιεράπετρας». Εισηγητής: Γεώργιος  Ασπραδάκης).
3 Τροποποίηση της από 26/1/2021 Π.Σ (άρθρου 10) μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας και του Δήμου Ιεράπετρας για την υλοποίηση των υποέργων 2 έως 9 του Έργου «Σύνταξη/Επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών λιμενικής εγκατάστασης Ιεράπετρας» Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
4  Έγκριση  Πρακτικού  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ». (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
5 Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων του Δήμου Ιεράπετρας  (Παροχές Ένδυσης) 2022,  (αποσφράγιση προσφορών-έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών & οικονομικών προσφορών).». (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).  
6 Παραλαβή της μελέτης: Μελέτη Ενίσχυσης και εκσυγχρονισμός του συστήματος ύδρευσης της πόλης της Ιεράπετρας Γεώργιος  Ασπραδάκης).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης