Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων Κλάδου/Ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων Κλάδου/Ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων Κλάδου/Ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση επειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (Τμήμα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
·είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): ddyierapetras@0448.syzefxis.gov.gr.
·είτε αυτοπροσώπως, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μας, στο Δημαρχείο Ιεράπετρας, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο του Δήμου μας http://www.ierapetra.gov.gr/, καθώς και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Συνημμένα: