Πρόσληψη υδρονομέα στη δημοτική κοινότητα Μακρυλιάς

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Πρόσληψη υδρονομέα στη δημοτική κοινότητα Μακρυλιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα για τη Δημοτική
Ενότητα Ιεράπετρας για την θερινή αρδευτική περίοδο (01-04-2024 έως και 31-
12-2024).
Συγκεκριμένα:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα
προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του από 28-3/15-4-57 Β.Δ. σχετικά
δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά
(ddyierapetras@0448.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ. Κ. 72200 Ιεράπετρα, απευθύνοντάς την
στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας).
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από την επομένη εργάσιμη της
τοιχοκόλλησης της παρούσης στο κατάστημα του Δήμου συγκεκριμένα από
03/06/2024 έως και 12/06/2024.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου
Ιεράπετρας τηλ. 2842340363 και 2842340364 καθώς και στην αρμόδια
δημοτική Κοινότητα Μακρυλιάς.