Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Λασιθίου

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Λασιθίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

Ιεράπετρα :  18/07/2023

Αρ. πρωτ   :  9576

 

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

επιλογής αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο

 

«Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Λασιθίου»

Συνολικός Προϋπολογισμός: 70.478,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Λασιθίου».

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 70.478,10€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 62.370,00€  ΦΠΑ: 8.108,10 €).

 

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει [1] της τιμής για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στην Τεχνική Έκθεση που συνέταξε Τμήμα  Προαγωγής της Δημόσιας  Υγείας, Παιδείας Δια  Βίου Μάθησης & Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής  Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου μας.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6481.02 προϋπολογισμού ετών 2023 & 2024 Δήμου Ιεράπετρας.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) .

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 21/07/2023 και ώρα 10:00μμ

Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 21/07/2023 και ώρα 10:00μμ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/08/2023 και ώρα 14:00μμ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  11/08/2023 και ώρα 10:00πμ

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής διάρκειας τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 07/03/2024, αξίας 2% επί του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για τον παρόντα διαγωνισμό,  η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ως ακολούθως  62.370,00Χ2% = 1.247,40 € ( χίλια διακόσια σαράντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά )

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 158942210-6 «Σχολικά γεύματα», 15894200-3 «Έτοιμα γεύματα» .

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα και στο τηλέφωνο 2842340423 κ. Θωμάς Λιάγκος.

Τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό: 197592

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στης εφημερίδες: ΑΝΑΤΟΛΗ & ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος ΑΙΩΝ.

Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια) και στο  διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)   www.ierapetra.gov.gr  στην διαδρομή  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007 άρθρα 1 παρ. 3 και 4 παρ. 3 όπως προστέθηκε με  Άρθρο 46 του Ν. 3801/09).

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

[1]        Άρθρο 86 ν.4412/2016.