ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ για την πρόσληψη (2) δύο ατόμων ΔΕ Οδηγών

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ για την πρόσληψη (2) δύο ατόμων ΔΕ Οδηγών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα 30/09/2022
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ&
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. 72200
Πληρ.: Ε. Λιαπάκη
Τηλ.28423-40363

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ενστάσεις κατά των πινάκων προσωρινής κατάταξης που αναρτήθηκαν την Παρασκευή 30/09/2022 κατόπιν της με Αριθμ. Πρωτ. 8546/14-07-2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη (2) δύο ατόμων ΔΕ Οδηγών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιεράπετρας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύναται να κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (03/10/22 και ως τις 14/10/2022).
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΤΑ