Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Θερινό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Θερινό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ιεράπετρας

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Θερινό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ιεράπετρας

 

  1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ίδιου και του παιδιού, η ηλικία του παιδιού, ο Αριθμός του Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του γονέα ή κηδεμόνα, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του παιδιού και του γονέα ή του κηδεμόνα του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του γονέα του παιδιού ή του κηδεμόνα του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της κατοικίας του.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του παιδιού (σε περίπτωση προσκόμισης πιστοποιητικού από άλλη χώρα, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση). Σε περίπτωση που η χώρα καταγωγής δεν εκδίδει έγγραφο οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να κατατεθεί οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση με επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, και τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο μερών. Το πιστοποιητικό οι γονείς μπορούν να το αναζητήσουν από την Ιστοσελίδα: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia .
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (A΄ 267), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (Α΄ 8). Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στην σχολική μονάδα που φοιτά το παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του. Κενό έντυπο χορηγείται για συμπλήρωση κι από την «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.».
  4. Εκκαθαριστικό έτους 2022 (για εισοδήματα 2021) ή 2021 (για εισοδήματα 2020) ενός εκ των δύο γονέων.
  5. Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» περί μη ύπαρξης οφειλών.

 

Έκπτωση από την Οικονομική Εισφορά:

Παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης 20% για όσους γονείς εγγράψουν παραπάνω από ένα παιδιά. Η έκπτωση του 20% αφορά στην εισφορά που θα καταβάλλεται για το 2ο και το 3ο Παιδί.

 

Απαλλαγή από την Οικονομική Εισφορά:

Παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή οικονομικής εισφοράς για τις εξής Κοινωνικές Ομάδες:

 

  1. Οικογένειες με άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%. Δικαιολογητικά: Βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα τους ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
  2. Χήροι/-ες, Διαζευγμένοι/-ες, Μονογονεϊκές Οικογένειες με εισόδημα μέχρι 7.000€. Δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Εκκαθαριστικό έτους 2022 ή 2021 που να αφορά και τους 2 συζύγους.
  3. Οικογένειες με δυο ανέργους γονείς με εισόδημα μέχρι 7.000€ εφόσον προσκομίσουν σχετικά δικαιολογητικά από υπηρεσία Ο.Α.Ε.Δ. – Δ.ΥΠ.Α. και τα επικαιροποιούν για το ανάλογο διάστημα της εγγραφής του παιδιού τους. Δικαιολογητικά: Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ και των 2 γονέων και Εκκαθαριστικό έτους 2022 ή 2021 που να αφορά και τους 2 συζύγους.