Τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» Ιεράπετρας στις 15.05.2020

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» Ιεράπετρας στις 15.05.2020

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Ιεράπετρα: 11/5/2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                   Αριθμ. πρωτ: 904
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
(Κοινωνία – Πολιτισμός- Αλληλεγγύη Ιεράπετρας)
Δ/νση: Δημοκρατίας 31, Ιεράπετρα
Τ.Κ. 72200
Τηλ: 2842340388
Φαξ: 2842025922

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  9η 2020

Προς τους κ.κ.:

 1. Χηνόπουλος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος)
 2. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα
 3. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ
 4. Ψιμουλάκης Μιχαήλ
 5. Ρουμελιωτάκη-Σκυβάλου Μαρία
 6. Καββουσανάκη Έλλη- Κυριακή
 7. Μιχελάρος Δημήτρης
 8. Τζάβλας Εμμανουήλ
 9. Καπαράκη Δέσποινα
 10. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
 11. Μπρά Ειρήνη εκπρ. εργαζ. του Ν.Π.Δ.Δ.)
 12. Αϊβαλιώτη- Μαργετάκη Άννα
 13. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ
 14. Παπαδοπετράκης Αντρέας

Κοινοποίηση: κ. Δήμαρχο Ιεράπετρας

 

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση   του ΔΣ του ΝΠΔΔ ¨ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ¨ Ιεράπετρας στις  15 Μαΐου  2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων, στο 2ο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη» Δημοκρατίας 31 για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

 1. Εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς
 2. Έγκριση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων και μοριοποίησης τους καθώς και ορισμός επιτροπής επεξεργασίας αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς –βρεφ/κούς και ΒΣΟΦ σταθμούς»
 3. Πραγματοποίηση προμηθειών από τον Δήμο για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» Ιεράπετρας ( ειδών καθαριότητας)
 4. Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και του Δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ για το έργο «Παρεμβάσεις στους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ του Δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν Λασιθίου» για την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017
 5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση τήρησης των λογαριασμών  ταμειακής διαχείρισης μισθοδοσίας κλπ. .του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  καθώς και παροχή τραπεζικών εργασιών
 6. Έγκριση αγοράς αυτοκινήτου για την κάλυψη αναγκών του ΚΔΑΠ/ΜΕΑ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου
 2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
 3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
 4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

Τα συμμετέχοντα μέλη του  Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 14.00 .

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται: Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στη γραμματέα του Συμβουλίου.

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Η Πρόεδρος του ΔΣ
Σακαδάκη Μαρία