ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

 

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

 

 

Σας προσκαλούμε στις 26 Απριλίου 2021, ημέρα  Μ. Δευτέρα  και ώρα  15:00 σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 3. Υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2021-2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 4. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Εταιρεία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Λασιθίου, του Επιμελητηρίου Λασιθίου, για τη διοργάνωση της Αγροτικής Έκθεσης «Agro Expo 2021» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 5. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου- λαϊκών αγορών (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 6. Έκδοση Ψηφίσματος στήριξης των αιτημάτων της Επιτροπής Αγροτικών θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Νεκτάριος Παπαδάκης)
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ανακαίνιση Γηροκομείου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στο Σελάκανο» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οικισμού Καβουσίου» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση οικίας Ναπολέοντα και ηλεκτροφωτισμός οδού Ναπολέοντα» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 12. Αντικατάσταση τακτικού μέλους σε Επιτροπή Παραλαβής προμήθειας έτους 2020 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Τροποποίηση της με αρ.97/2020 απόφασης ΔΣ, που αφορά στη Συγκρότηση δημοτικής Επιτροπής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

 

Ευάγγελος Μπινιχάκης

Κοινοποίηση:

Α. Γενική Γραμματέα του Δήμου

Β. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου :

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης