Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για διεξαγωγή κλήρωσης μελών επιτροπής 17/12/2013

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για διεξαγωγή κλήρωσης μελών επιτροπής 17/12/2013

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ιεράπετρα 13-12-2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Τρίτη 17/12/2013, ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής των προμηθειών :

Α. Για τα είδη που δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν προμήθειες κυρίως διοικητικών υπηρεσιών:

Προμήθειες γενικές διοικητικών υπηρεσιών

02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

2.000,00

02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης

15.000,00

02.10.6615.02 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών

1.000,00

02.10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων

200,00

02.10.7134.02 Προμήθεια εφαρμογών – προγραμμάτων πληροφορικής (λογισμικά)

3.000,00

02.15.6481.01 Προμήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου

15.000,00

02.25.6613.01 Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

15.000,00

02.25.6613.02 Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.

2.500,00

02.25.6613.03 Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.

2.500,00

 

Β. Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν κυρίως υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου:

Προμήθειες Υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου

02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

3.000,00

02.15.6631.01 Προμήθεια υγειονομικού υλικού

1.000,00

02.20.6117.05 Φροντίδα αδέσποτων ζώων

2.000,00

02.20.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)

3.000,00

02.20.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

7.500,00

02.20.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

15.000,00

02.20.7132.02 Προμήθεια Απορριμματοφόρου

92.865,00

02.35.6662.01 Προμήθεια υλικών συντ/σης χώρων πρασίνου

1.000,00

02.35.6693.01 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους

5.000,00

02.70.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

500,00

02.70.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)

3.000,00

Γ. Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν κυρίως προμήθειες Μηχανοργάνωσης:

Προμήθειες Μηχανοργάνωσης

02.10.6613.01 Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού

12.000,00

02.10.6613.02 Προμήθεια ανακυκλωμένων μελανιών

4.000,00

02.10.6674 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών)

2.000,00

02.10.7134.01 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφών ειδών

5.000,00

02.30.6695 Προμήθεια αναβαθμίσεων – εκδόσεων εφαρμογών πληροφορικής-Αναβάθμιση προγράμματος Τ.Υ.

1.500,00

Δ. Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν κυρίως προμήθειες υπηρεσιών ύδρευσης -αποχέτευσης-άρδευσης:

Προμήθειες Υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης άρδευσης

02.25.6262.01 Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εξοπλισμού βιολογικών καθαρισμών και αντλιοστασίων

5.000,00

02.25.6633.01 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)για ύδρευση

3.000,00

02.25.6633.02 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) υδροχλωρικού οξέος για άρδευση

3.000,00

02.25.6633.03 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)για ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.

1.000,00

02.25.6633.04 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)για άρδευση Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.

2.300,00

02.25.6635.01 Προμήθεια χημικών υλικών και πολυηλεκτρολυτών (Π/Υ) βιολογικών καθαρισμών

10.000,00

02.25.6635.03 Προμήθεια χημικών υλικών βιολογικών καθαρισμών και ύδρευσης (2012)

10.000,00

02.25.6635.04 Προμήθεια χημικών υλικών βιολογικών καθαρισμών και ύδρευσης (2014)

8.000,00

02.25.6662.02 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εργαστηρίου βιολογικών καθαρισμών και ποιότητας υδάτων

5.000,00

02.25.6662.03 Προμήθεια αντλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης

20.000,00

02.25.6662.04 Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών συντήρησης βιολογικών καθαρισμών και αντλιοστασίων (2014)

15.000,00

02.25.6662.05 Προμήθεια ηλεκτρονικών υλικών συντήρησης βιολογικών καθαρισμών και αντλιοστασίων

2.000,00

02.25.6662.07 Προμήθεια υλικών συντήρησης δομικών στοιχείων βιολογικών καθαρισμών

5.000,00

02.25.6662.08 Προμήθεια υλικών για την επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης

6.000,00

02.25.6662.10 Προμήθεια μηχανισμών για συντήρηση υδρομέτρων άρδευσης

3.000,00

02.25.6662.12 Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης 2014

130.000,00

02.25.6662.13 Προμήθεια υδρομετρητών για συντήρηση-αντικατάσταση

20.000,00

02.25.6662.14 Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων άρδευσης για συντήρηση δικτύων

10.000,00

02.25.6662.15 Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης(προμήθεια υλικών) Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.

20.000,00

02.25.6662.16 Συντήρηση δικτύων άρδευσης (προμήθεια υλικών) Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.

50.000,00

02.25.6662.17 Προμήθεια αντλιών για συντήρηση γεωτρήσεων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.

5.000,00

02.25.6672.03 Προμήθεια ανταλλακτικών βιολογικών καθαρισμών και αντλιοστασίων

72.710,00

02.25.6672.04 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση μηχανημάτων συνεργείων ύδρευσης-αποχέτευσης

2.000,00

02.25.6682.01 Προμήθεια αναλωσίμων συνεργείων ύδρευσης -αποχέτευσης

1.000,00

02.25.6694.01 Προμήθεια εργαλείων συνεργείων ύδρευσης-αποχέτευσης

2.000,00

02.25.7135.01 Προμήθεια αρδευτικών δεξαμενών ΔΕ Ιεράπετρας

73.800,00

02.25.7135.02 Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος χλωρίωσης σε δεξαμενές ύδρευσης

36.546,99

02.25.7135.05 Προμήθεια σκέπαστρων για δεξαμενές άρδευσης στις Τ.Κ. Ορεινού και Σχοινοκαψάλων

24.973,20

02.25.7312.04 Ενίσχυση αρδευτικού Επισκοπής Κάτω Χωριού

7.500,00

Ε. Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν κυρίως προμήθειες της τεχνικής υπηρεσίας-συντήρηση Η/Μ :

Προμήθειες Τεχνικών Υπηρεσιών-Συντήρηση Η/Μ

02.10.6673.01 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση κλιματιστικών

500,00

02.15.6673.01 Ανταλλακτικά για συντήρηση και επισκευή Η/Μ εξοπλισμού αθλητικών χώρων

1.000,00

02.20.6662.01 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση Δημοτικού φωτισμού

20.000,00

02.20.6682.01 Προμήθεια αναλωσίμων συνεργείου ηλεκτρολόγων

1.000,00

02.25.6662.01 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για συντήρηση διυλιστηρίων

5.000,00

02.30.6682.01 Προμήθεια αναλωσίμων συνεργείου Τεχνικής Υπηρεσίας

2.000,00

02.30.6682.02 Προμήθεια καυσίμων αερίων (οξυγόνο κλπ)

300,00

02.30.6694.01 Προμήθεια εργαλείων συνεργείων Τεχνικής Υπηρεσίας

1.000,00

02.30.7132.03 Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4

27.000,00

02.30.7135.01 Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων

7.000,00

02.30.7135.04 Προμήθεια αντλίας πυρόσβεσης με δεξαμενή

9.000,00

02.30.7135.05 Προμήθεια μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας

2.000,00

02.30.7135.06 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού πυρόσβεσης

3.500,00

02.30.7135.07 Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (πυροπροστασίας)

14.533,87

02.30.7323.21 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Μακρύ Γιαλού

30.858,24

02.30.7323.30 Αγροτική οδοποιία 2012

18.972,63

02.30.7333.04 Συντήρηση – αποκατάσταση οδών Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας (Προμήθεια υλικών) 2014

40.000,00

02.30.7333.06 Συντήρηση – αποκατάσταση έργων, οδοστρωμάτων Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας (Προμήθεια υλικών) 2012

61.383,89

02.30.7333.07 Συντήρηση – αποκατάσταση έργων, οδοστρωμάτων Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού(Προμήθεια υλικών) 2013

10.000,00

02.30.7333.08 Συντήρηση – αποκατάσταση οδών Δημοτικής Ενότητας Μακρύ γυαλού (Προμήθεια υλικών) 2014

10.000,00

02.30.7333.09 Συντήρηση – αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Ιεράπετρας (Προμήθεια υλικών) 2013

30.000,00

02.70.6673.01 Ανταλλακτικά ηλεκτρονικού εξοπλισμού (αναμεταδοτών, μικροφωνικών κ.λ.π)

5.000,00

02.70.6673.04 Ανταλλακτικά εγκαταστάσεων θέρμανσης

1.000,00

02.70.7122.01 Προμήθεια προκατ. αιθουσών για το 6ο Δ.Σ. Ιεράπετρας

133.000,00

02.70.7122.02 Προμήθεια – τοποθέτηση αιθουσών ,γραφείων και W.C. ελαφριάς προκατασκευής

57.000,00

02.70.7135.01 Προμήθεια συστημάτων ενεργητικής πυρασφάλειας ΣΑΤΑ

3.737,79

02.70.7135.03 Πρόσβαση ΑΜΕΑ στις περιαστικές ακτές Ιεράπετρας(προμήθεια)

63.345,00

02.70.7331.08 Κατασκευή βάσης προκατ. αιθουσών σε διδακτήρια

6.000,00

02.70.7331.10 Συντήρηση μονώσεων διδακτηρίων

6.000,00

02.70.7331.15 Εργα υποδομής στο 6ο Δ.Σ. Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών)

27.706,00

02.70.7331.16 Συντήρηση – επισκευή δημοτικών και σχολικών κτιρίων (προμήθεια υλικών 2013)

20.000,00

02.70.7331.17 Συντήρηση – επισκευή δημοτικών και σχολικών κτιρίων (προμήθεια υλικών 2014)

30.000,00

ΣΤ. Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν κυρίως προμήθειες των αθλητικών χώρων:

Προμήθειες Αθλητικών χώρων

02.15.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

500,00

02.15.6662.02 Συντήρηση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων

6.000,00

02.15.7312.01 Προμήθεια υλικών περίφραξης κλπ για την κατασκευή γηπέδου 5χ5 στα Φέρμα

7.000,00

02.15.7326.01 Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Παχειά Αμμο

20.000,00

02.15.7336.01 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

6.000,00

Ζ. Για τα είδη που δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν προμήθειες γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού για όλες τις υπηρεσίες.

Προμήθειες γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού για όλες τις υπηρεσίες

Η. Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν κυρίως προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών για όλες τις υπηρεσίες.

Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών για όλες τις υπηρεσίες

Θ. Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν κυρίως προμήθειες ανταλλακτικών, ελαστικών και αεροθαλάμων, για τα μεταφορικά μέσα και τα μηχανήματα έργων του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες.

Προμήθειες ανταλλακτικών, ελαστικών και αεροθαλάμων, για τα μεταφορικά μέσα και τα μηχανήματα έργων του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου ή/και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (http://www.ierapetra.gov.gr/)

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Μαρία Φραντζεσκάκη

[separator top=”40″ style=”shadow”] Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων [checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”] Πληροφορίες ανάρτησης [xyz-ihs snippet=”DnsiOikonomikonYpiresion”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]