Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση τμήματος της οδού Κοθρή»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση τμήματος της οδού Κοθρή»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα 19-7-2016 | Web Τροποποίηση 02.08.2016
Αριθμ.Πρωτ. 7841

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ 

  1. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση τμήματος της οδού Κοθρή», με προϋπολογισμό €129.993,68 (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό €87814,39 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα) και Β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών οικοδομικών με προϋπολογισμό €17019,22 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα)
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου Ιεράπετρας (Δημοκρατίας 31, 72200 Ιεράπετρα), μέχρι 18-8-2016. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2842340321, FAX επικοινωνίας 2842026110, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Β. Δατσέρης.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23-8-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι προσφοράς με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. β, του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και του άρθρου 9 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύουν σήμερα.
  2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την τάξη Α1 τάξη ή ανώτερη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 ή ανώτερη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
  3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους €2.096,67 και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
  4. Η πίστωση προέρχεται από ΣΑΤΑ.
  5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δήμο Ιεράπετρας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ