Ανοιχτή Δημοπρασία για το έργο «Ανάπλαση Οικισμού Καβουσίου» (αναβλήθηκε)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Ανοιχτή Δημοπρασία για το έργο «Ανάπλαση Οικισμού Καβουσίου» (αναβλήθηκε)

ΜΕΤΡΟ 41

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική δαπάνη (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων )

[separator top=”15″ bottom=”25″ style=”shadow”]
dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Αρ.Πρωτ .:  17402 / 18.11.2014

[separator top=”15″ bottom=”15″ style=”shadow”]

1η web τροποποίηση 28.04.2015 – 14.58 – Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνει την αναβολή της δημοπράτησης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ” που είχε προγραμματισθεί για την 5η ΜΑΙΟΥ 2015και μέχρι να γίνουν οι προαπαιτούμενες ενέργειες  ( έγκριση διάθεσης πίστωσης κλπ) .

[separator top=”15″ bottom=”15″ style=”shadow”]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ»

Ο Δήμος Ιεράπετρας  διακηρύττει ότι την 5 ΜΑΙΟΥ  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος ( πλατεία Κανουπάκη 1) θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 4278/2014, Ν4281/2014 ,Ν.3669/08, N.3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ.:186700.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών α) Καθαιρέσεων- Χωματουργικών  ποσού 4.289,25 € β) Ομάδα Τεχνικών Έργων- Εξοπλισμού ποσού 101.807,00  €, γ)  Ομάδα ΗΜ Εγκαταστάσεων ποσού 42.230,00 € , ΓΕ & ΟΕ ποσού 26.698,73 €, Απρόβλεπτα ποσού 26.253,75 €, Αναθεώρηση  ποσού 1.973,31 € ΦΠΑ ποσού 46.747,97 €.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, με βάση τη Μελέτη  ανέρχεται στο ποσό των 201.278,72 € χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ ή 250.000,00  συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης   και του  Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Πλατεία Κανουπάκη  1 ΤΚ 72200 ), μέχρι την Πέμπτη  30 Απριλίου 2015 Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες σχετικά με την Μελέτη: κ. Κασωτάκη Ελένη  τηλ 2842340348 και αρμόδιος για την διανομή των τευχών κ. Βαλάντης Δατσέρης 2842340303 FAX: 2842026110. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην τάξη   Α2 και άνω  για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ[1] (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας .

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το Φ.Π.Α. δηλαδή 4.065,00 ΕΥΡΩ και η σχετική  εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ιεράπετρας. Η ισχύς της θα είναι  τουλάχιστον 9 μηνών και 30  ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  9 μήνες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και  δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER  του άξονα 4 εφαρμογή της προσέγγισης LEADER . Κωδικός ΟΠΣΑΑ : 186700.

Προκαταβολή δύναται να   χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας.

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • ierapetra.gov.gr : Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
  • permalink : http://www.ierapetra.gov.gr/?p=15624

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]