Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                      Ιεράπετρα, 12.9.19
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                     
Αρ.Πρωτ.: 13885
Ταχ Δ/νση : Δημοκρατιας 31                                                                                   
Αρ.Αποφ: 1968
Τ.Κ. 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες:Α.Περάκη
Τηλ. 2842340360
FAX:28420289040

ΑΠΟΦΑΣΗ

      Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας  έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59,81,82,84 όπως ισχύει του Ν.3852/7-6-2010  (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2014) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99  ( ΦΕΚ 45/ Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 3/ε του Ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281Α’/18-12-2001) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 86,88,284 Δημοτικού Κώδικα Ν.3463/2006  (ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 5. Την ΑΠ 59846/88 εγκ./21-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 6. Την αριθμ. 24/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου με την οποία ανακηρύχθηκαν οι  επιτυχόντες και επιλαχόντες των κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας.
 7. Το πρακτικό ορκωμοσίας
 1. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών που διαμένουν στις Κοινότητες του Δήμου Ιεράπετρας.

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  Αναθέτει σε όλους τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας την άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων καθώς και το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων που αφορούν στην αντίστοιχη, για τον καθένα, Κοινότητα ως εξής:

  Α. Τη χορήγηση πιστοποιητικών για απόσταξη στέμφυλων ( σε ιδιοκτησίες κάτω του ενός στρέμματος)

  Β. Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στις κοινότητες.

  Γ. Την έκδοση και υπογραφή διαβιβαστικών εγγράφων προς άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς για θέματα ενημέρωσης, διευκρινίσεων και αποστολής στοιχείων και προς τους πολίτες για θέματα των κοινοτήτων.

  Δ) Την θεώρηση του γνησίου υπογραφής των πολιτών και του αληθούς περιεχομένου,  την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου, είτε προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό.

  Η παρούσα απόφαση ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

  Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον κάθε ενδιαφερόμενο προσωπικά με αποδεικτικό επίδοσης , να δημοσιευθεί  σε μια εφημερίδα, ν΄αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας, στο Διαύγεια και στα γραφεία των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας.

  Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
  Θεοδόσιος Καλαντζάκης