Προσφορές για την «Αποκατάσταση βατότητας δημοτικών δρόμων περιοχής Δήμου Ιεράπετρας»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Προσφορές για την «Αποκατάσταση βατότητας δημοτικών δρόμων περιοχής Δήμου Ιεράπετρας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Aρ.πρωτ:313/13-1-2016
ΑΔΑ: 6ΓΦ2ΩΡ8-006

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για την «Αποκατάσταση βατότητας δημοτικών δρόμων περιοχής Δήμου Ιεράπετρας (προμήθεια αδρανών υλικών-σκυροδέματος κ.λ.π.)» προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.888,90 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣΑΕΠ Κρήτης 502(κωδικός Κ.Α. 2014 ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ 502).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 4-2-2016  ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 10,00πμ  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 648,60 €  (2% επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία, προ ΦΠΑ δαπάνης) και εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της προμήθειας του διαγωνισμού δίνονται στα Γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας,   αρμόδια υπάλληλος Ατζαράκη Φωτεινή.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης