Πρόσκληση για την ανάθεση της εργασίας «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων και σκαφών» του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2019-2020»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 17η  Ιουνίου 2024
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης

Πρόσκληση για την ανάθεση της εργασίας «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων και σκαφών» του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2019-2020»

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       Ιεράπετρα : 20/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                                 Αρ. πρωτ.  : 7345
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Πληροφορίες: Ατζαράκη Φωτεινή                                                                                                           ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31(3ος όροφος)
Τ.Κ.  72200   
Τηλ.: 2842340345

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων και σκαφών» του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2019-2020», προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης  18.993,59 € , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, προσφορά.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 183/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  183/2019 στους ΚΑ  02.10.6253, 02.20.6252, 02.20.6253, 02.25.6252, 02.25.6253.01, 02.25.6253.02, 02.30.6252, 02.30.6253, 02.30.6255.01, 02.50.6253, 02.70.6253.

Παρακαλούμε στην κατάθεση προσφοράς από ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες έχουν νόμιμο δικαίωμα της σχετικής δραστηριότητας. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας(η οποία θα είναι  επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο), να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρο 43 του Ν.4605/2019 (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

Επισημαίνεται ότι για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου αναλυτικότερα είναι:

  • Οι διαχειριστές των ομόρρυθμων και των ετερόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
  • Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)
  • Ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.)
  • Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνεταιρισμών
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Νομικού Προσώπου

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων

β) Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική ασφάλιση

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

  • αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς   κύριας ασφάλισης
  • αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό
  • σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
  • σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης

 δ)Καταστατικό,  με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, που θα  συνοδεύεται από τα αντίστοιχα ΦΕΚ. Επίσης, πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών, για  την  συγκρότησή του,  μαζί με το ΦΕΚ που αυτό έχει δημοσιευτεί.

 ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και της σχετικής Μελέτης της Υπηρεσίας και ότι τους αποδέχονται πλήρως.

ζ) Εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα την προσφορά.

η) Άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα , σύμφωνα με το Ν.Δ 400/70, όπως ισχύει σήμερα.

θ) Έγγραφο με το οποίο θα πιστοποιείται ότι η ασφαλιστική εταιρεία ανήκει στο Μητρώο μελών άμεσου διακανονισμού ζημιών από τροχαίο ατύχημα.

ι) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’   αυτό και το είδος των εργασιών τους, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την  από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η ασφάλιση θα καλύπτει χρονικό διάστημα ενός έτους αρχίζοντας από 2-7-2019 και λήγει στις 2-7-2020.

Στην τεχνική προσφορά (η οποία θα περιλαμβάνεται στον αρχικό φάκελο της προσφοράς) θα προσκομίζεται αναλυτική περιγραφή της προσφερόμενης ασφάλειας, η οποία θα αφορά σε όλες τις ζητούμενες καλύψεις, σύμφωνα με όσα περιγράφει η με αριθμ. πρωτ. 7163/2019 Τεχνική Έκθεση-Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας  του Δήμου.

 Η οικονομική προσφορά θα είναι σε χωριστό, επίσης σφραγισμένο φάκελο (εντός του αρχικού φακέλου). Επί ποινής αποκλεισμού, θα πρέπει να αναφέρεται  ξεχωριστά για κάθε  όχημα το ποσό του ετήσιου ασφαλίστρου του, αριθμητικώς και ολογράφως.

Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμένουν αμετάβλητες για όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η ασφάλεια και δεν θα υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από τις τυχόν μεταβολές που θα ορίσει το αρμόδιο Υπουργείο.

Επίσης, σε περίπτωση απόκτησης νέου αυτοκινήτου από το Δήμο, ο πάροχος υποχρεούται να το ασφαλίσει με τους ίδιους όρους και με ίδια τιμή με την προσφορά του.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες τρείς (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Παρακαλούμε η σχετική προσφορά σας να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας (Δημοκρατίας 31, κτίριο Μελίνα Μερκούρη, ισόγειο) μέχρι και την  28η  Μαϊου  2019, έως τις 12:00 το πρωί.

Λεπτομέρειες της προς ανάθεση εργασίας, βρίσκονται στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού του Δήμου Ιεράπετρας και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνα 2842340346 (αρμόδια υπάλληλος κα Ατζαράκη Φωτεινή) και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές, αρμόδιος υπάλληλος: Λιάγκος Θωμάς  , Τηλέφωνο:2842022227, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
Μ.Ε.Δ.
Η Αντιδήμαρχος
Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών
Χρυσούλα Χατζημαρκάκη