Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Ιεράπετρας

Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων (Στοιχεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού) από 01/01/2023 έως 30/11/2023. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10Α Ν.3861/2010)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10Α Ν.3861/2010)

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 01012023 έως 30062023

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 01/01/2023 έως 30/06/2023

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10Α Ν.3861/2010)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10Α Ν.3861/2010)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ από 01/01/2023 έως 31/03/2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10Α Ν.3861/2010)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10Α Ν.3861/2010)

Δημοσίευση προϋπολογισμού

Πουπολογισμός Δήμου Ιεράπετρας έτους 2023

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου έτους 2022

Στην Ιεράπετρα, σήμερα, στις 29 Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική, συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.14533./24-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.