Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (Προμήθεια υλικών) Δ.Ε. Ιεράπετρας 2019»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας με χαρά σας ενημερώνει ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (Προμήθεια υλικών) Δ.Ε. Ιεράπετρας 2019»

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΑΔΑ:ΩΕ0ΟΩΡ8-ΦΚΕ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                     Ιεράπετρα     11-7-2019
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                Αριθμ. Πρωτ: : 10218
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα
Τ.Κ.             : 72200
Τηλ.             : 2842340406
ΦΑΞ            : 2842023999
mail            : dimos@ierapetra.gov.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για τη

«Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (Προμήθεια υλικών) Δ.Ε. Ιεράπετρας 2019»

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει ανοικτού Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (Προμήθεια υλικών) Δ.Ε. Ιεράπετρας 2019» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 59.999,82 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Δ/νση  Ύδρευσης –Άρδευσης –Αποχέτευσης του Δήμου μας. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.25.6662.38  του οικονομικού έτους  2019.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 8/8/2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00-10.30π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις Υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας. Για θέματα τεχνικού περιεχομένου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Ύδρευσης –Άρδευσης- Αποχέτευσης του Δήμου μας, στον κ. Καββουσανό Μιχαήλ (2842340374). Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού, στην κα Φωτεινή Ατζαράκη  (2842340345).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr στην http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL) :   http://www.ierapetra.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Θεοδόσης Καλαντζάκης