Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      ΑΔΑ: 69ΟΤΩΡ8-352
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                                Ιεράπετρα:12-6-2020
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                                            Αριθμ. πρωτ:6539
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Δ/νση: Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα
Τ.Κ.: 72200
Τηλ. : 2842340406
E- mail: dimos@ierapetra.gov.gr

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου του έργου

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο»

(Υποέργο 7 της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037946»)

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη επιλογή αναδόχου του έργου «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για το Δικαιούχο»της ενταγμένης πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τη Μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Κωδ. ΣΑ 155/1. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α.: 02.64.7341.05 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ιεράπετρας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, οδός  Δημοκρατίας 31, την 30-6-2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31, Ιεράπετρα. Για θέματα ειδικού περιεχομένου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράπετρας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού, την κα Ειρήνη Ζουμπουλάκη (2842340406).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr στην http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Η προκήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL): http://www.ierapetra.gov.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Θεοδόσιος Καλαντζάκης