Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικού φωτισμού» και «Φωτισμός γηπέδων»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικού φωτισμού» και «Φωτισμός γηπέδων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     ΑΔΑ: ΩΙΨΨΩΡ8-2ΡΡ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                Ιεράπετρα  14/7/2020
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ: 8271
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα
Τ.Κ.               : 72200
Τηλ.              : 2842340345
ΦΑΞ             : 2842023999
E- mail        : dimos@ierapetra.gov.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την

«Προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικού φωτισμού»

ΚΑΙ

«Φωτισμός γηπέδων»

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικού φωτισμού»  και «Φωτισμός γηπέδων».

Οι Προσφορές υποβάλλονται,με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως αυτά δίνονται στην με ημερομηνία 25/05/2020 Μελέτη που συνέταξε η Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της  σχετικής Διακήρυξης .

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 80.995,19 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), σύμφωνα με την προαναφερόμενη Μελέτητης Δ/νσηςΤεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους με Κ.Α. : 02.20.7335.07 & 02.15.7325.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Φορέα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έλαβε συστημικό αριθμό   94188/2020

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 22/07/2020

Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 31/07/2020 και ώρα 17:00μμ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/08/2020 και ώρα 17:00μμ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 13/08/2020 και ώρα 10:00πμ

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) και είναι γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής υπέρ του ∆ήµου Ιεράπετρας, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ, ήτοι  1.306,37 ευρώ.

Η επικοινωνία σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.Μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. παρέχονται  και επιπλέον πληροφορίες επί  του διαγωνισμού.

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού θακαταχωρηθούν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σhttp://www.promitheus.gov.gr.

Η προμήθεια θα παραδοθεί σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και με τρόπο και σε χώρο που θα υποδειχτεί από την  Υπηρεσία.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL) :   http://www.ierapetra.gov.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Θεοδόσιος Καλαντζάκης