Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις “Εργασίες ενταφιασμού στα κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας”

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις “Εργασίες ενταφιασμού στα κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα
Τ.Κ.             : 72200
Τηλ.            : 2842340346
ΦΑΞ           : 2842026110
E- mail       : dimos@ierapetra.gov.gr                                 

ΑΔΑ: 6Ο6ΓΩΡ8-1Ρ8
Ιεράπετρα  4-7-2017
Αρ.πρωτ.:7092
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ

“Εργασίες ενταφιασμού στα κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

[dropcap]Π[/dropcap]ροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς), όπως περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό που συντάχθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Π. Υπηρεσία Κοιμητηρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου μας και όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας με τίτλο «Εργασίες ενταφιασμού στα κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας συνολικού προϋπολογισμού    43.834,00  € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

  1. Περιγραφή & προϋπολογισμός της προμήθειας.

Η εργασία αφορά στις εργασίες ενταφιασμού στα κοιμητήρια του Δήμου  Ιεράπετρας 2017. Η ανωτέρω εργασία  είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού   35.350,00 € πλέον 24% Φ.Π.Α.: 8.484,00 € σύνολο 43.834,00 €.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό , υποχρεούνται στην υποβολή προσφοράς για το σύνολο  των ζητουμένων εργασιών.

Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τις εργασίες.

  1. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα), Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα), Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), Συνεταιρισμοί, Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά που δραστηριοποιούμενοι στο αντικείμενο της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας, δύνανται να διενεργούν τη συγκεκριμένη εργασία.

  1. Ισχύς των Προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού

  1. Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

  1.  Χρόνος, Τρόπος -Τόπος παράδοσης.

Η παράδοση των εργασιών θα γίνει τμηματικά, μετά από τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της υπηρεσίας  του Δήμου, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του Δήμου Ιεράπετρας.

  1. Χρόνος, Τόπος, Γλώσσα των προσφορών.

α) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Ιεράπετρας διεύθυνση Δημοκρατίας 31, Τ.Κ.: 72200 Ιεράπετρα, την  18-7-2017, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, 1ος όροφος.

β) Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10,00 π.μ .

γ) Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.

  1. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού.

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Ιεράπετρας όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση: Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρας, Τμήμα Οικονομικού, αρμόδια υπάλληλος: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη, Τηλέφωνο: 2842340346

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση  http://www.ierapetra.gov.gr   και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στη δικτυακή πύλη . www.promitheus.gov.gr.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ