Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων” Δήμου Ιεράπετρας 2017

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων” Δήμου Ιεράπετρας 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα
Τ.Κ.             : 72200
Τηλ.            : 2842340345
ΦΑΞ           : 2842026110
E- mail        : dimos@ierapetra.gov.gr

ΑΔΑ: ΩΝΡΙΩΡ8-Φ9Δ
Ιεράπετρα     5-7-2017
Αρ. πρωτ.7094

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

 ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

[dropcap]Π[/dropcap]ροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , δηλαδή η χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά κατηγορία επισκευής, όπως περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό που συντάχθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας και όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων» Δήμου Ιεράπετρας 2017 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας συνολικού προϋπολογισμού 60.146,15  € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

  1. Περιγραφή & προϋπολογισμός της προμήθειας.

Η εργασία αφορά στη « Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων» Δήμου Ιεράπετρας 2017. Η ανωτέρω εργασία  είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 48.504,96 € πλέον 24% Φ.Π.Α.:11.641,19 € σύνολο  60.146,15 €.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά για α) το σύνολο για την επισκευή αυτοκινήτων <=3,5 tn, β) το σύνολο των εργασιών για την επισκευή αυτοκινήτων >3,5 tn,  γ) το σύνολο των ωρών επισκευής μηχανημάτων έργου, δ) το σύνολο των ωρών επισκευής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης οχημάτων, ε) το σύνολο των ωρών  για μηχανήματα έργου, στ) το σύνολο των ωρών συντήρησης και επισκευής ελαστικών και αεροθαλάμων οχημάτων, ζ) το σύνολο των ωρών συντήρησης και επισκευής ελαστικών και αεροθαλάμων μηχανημάτων έργου και θ) για το σύνολο των  Τμημάτων α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,θ , όπως αναλύονται παραπάνω .

  1. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα), Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα), Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), Συνεταιρισμοί, Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά που δραστηριοποιούμενοι στο αντικείμενο της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας, δύνανται να διενεργούν τη συγκεκριμένη εργασία.

  1. Ισχύς των Προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού

  1. Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

  1. Χρόνος, Τρόπος -Τόπος παράδοσης.

Η παράδοση των εργασιών μπορεί να γίνει τμηματικά  ο Δήμος Ιεράπετρας, μετά από τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της υπηρεσίας  του Δήμου, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του Δήμου Ιεράπετρας.

  1. Χρόνος, Τόπος, Γλώσσα των προσφορών.

α) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Ιεράπετρας διεύθυνση Δημοκρατίας 31, Τ.Κ.: 72200 Ιεράπετρα, την 19-7-2017, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, 1ος όροφος.

β) Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10.00 π.μ .

γ) Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.

  1. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού.

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Ιεράπετρας όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση: Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρας, Τμήμα Οικονομικού, αρμόδια υπάλληλος: Ατζαράκη Φωτεινή, Τηλέφωνο: 2842340345 και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές, του Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου μας, αρμόδιος υπάλληλος: Καροφυλάκης Γεώργιος, Τηλέφωνο:2842340334

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση  http://www.ierapetra.gov.gr   και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στη δικτυακή πύλη . www.promitheus.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ