Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Εργασία συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2019»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 17η  Ιουνίου 2024
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Εργασία συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2019»

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΔΑ: 6Δ8ΝΩΡ8-ΙΗΠ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                              Ιεράπετρα  30-5-2019                                                     
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                         Αριθμ. πρωτ: 7810
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Δ/νση  : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα
Τ.Κ.      : 72200
Τηλ.     : 2842340406
Φαξ     : 2842023999
E- mail : dimos@ierapetra.gov.gr                                              
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την

 «Εργασία συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2019»

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Εργασία συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2019», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο των ωρών της κάθε ομάδας  εργασιών χωριστά.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 34.497,79 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τη Μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου. Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει με έξοδα του Δήμου και θα βαρύνει τους Κ.Α. 02.10.6263.01, 02.20.6263.01, 02.20.6264.01, 02.25.6263.01, 02.25.6263.03, 02.25.6264.01, 02.25.6264.03, 02.30.6263.01, 02.30.6264.01, 02.50.6263, 02.70.6263.01, 02.10.6263.02, , 02.20.6263.02, , 02.20.6264.02, 02.25.6263.02, 02.25.6263.04, 02.25.6264.02, 02.25.6264.05, 02.30.6263.02, 02.30.6264.02 και  02.70.6263.02   προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, οδός  Δημοκρατίας 31, την 13-6-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Για πληροφορίες για τον διαγωνισμό,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Τμήμα Οικονομικού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με αρμόδια υπάλληλο την κα Φωτεινή Ατζαράκη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2842340345.

Για πληροφορίες αναφορικά με την Μελέτη – Τεχνική Έκθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης  & Συντήρησης  Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου μας, στον κ.  Καροφυλάκη Γεώργιο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2842340334,

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr στην http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL): http://www.ierapetra.gov.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσιος Καλαντζάκης