Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη «Μίσθωση Χωματουργικού Μηχανήματος για τη Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη «Μίσθωση Χωματουργικού Μηχανήματος για τη Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης»

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         ΑΔΑ:ΨΠΛΧΩΡ8-ΘΩΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                            
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                         Ιεράπετρα      : 01-10-2018 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ:  10807
Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα
Τ.Κ.             : 72200
Τηλ.             : 2842340406
ΦΑΞ            : 2842023999
E- mail        : dimos@ierapetra.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για τη «Μίσθωση Χωματουργικού Μηχανήματος για τη Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης»

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για τη «Μίσθωση Χωματουργικού Μηχανήματος για τη Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάση τιμής, δηλαδή, τη χαμηλότερη τιμή στην ώρα μίσθωσης του χωματουργικού μηχανήματος.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 43.429,76 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), σύμφωνα με τη Τεχνική Έκθεση που συνέταξε η Δ/νση Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης του Δήμου. Η χρηματοδότηση θα γίνει με έξοδα του Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.25.7336.06  του οικονομικού έτους  2018.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 25-10-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα, Τμήμα Οικονομικού. Για διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθυνθούν στην κα Ειρήνη Ζουμπουλάκη στο τηλ. 2842340406, ενώ για τεχνικά θέματα, στον κ. Μιχάλη Καββουσανό στο τηλ. 2842080276.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr στην http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL) :   http://www.ierapetra.gov.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσης Καλαντζάκης