Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου – πράσινου (πρώην ΜΙΝΩΣ)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας με χαρά σας ενημερώνει ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου – πράσινου (πρώην ΜΙΝΩΣ)

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                                    Ιεράπετρα 12-02-2018
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                                                Αρ. πρωτ.1544

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την παραχώρηση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου – πράσινου (πρώην ΜΙΝΩΣ), που βρίσκεται στο Ο.Τ. 123α, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ιεράπετρας, στη γωνία επί των οδών Εμμ. Λαμπράκη και Παπαμαστοράκη, για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών Λούνα Παρκ.

Άρθρο 1ο

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας την 26-2-2018  ημέρα  Δευτέρα με ώρα έναρξης 11.00πμ και ώρα λήξης 11,15πμ ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής.

Η δημοπρασία διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα, που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

Άρθρο 2ο

Ο προς παραχώρηση δημοτικός κοινόχρηστος χώρος – πράσινο (πρώην ΜΙΝΩΣ) βρίσκεται στο Ο.Τ.123α εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ιεράπετρας, στη γωνία επί των οδών Εμμ. Λαμπράκη και Παπαμαστοράκη, είναι έκτασης 2.405,00τ.μ. και  αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών Λούνα Παρκ. Απαγορεύεται οτιδήποτε δεν έχει σχέση με αυτό.

Άρθρο 3o

Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (2.664,00 €)

Άρθρο 4o

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ως εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία. Η εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο του τελευταίου πλειοδότη θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας ίσης προς το 10% επί του κατακυρωμένου μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζόμενων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος, καθώς και για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Εγγυητικές επιστολές και γραμμάτια των υπολοίπων συμμετεχόντων θα επιστραφούν σε αυτούς, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3.Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ενδιαφερόμενος.

4.Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5.Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, εκδόσεως το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού.

6.Βεβαίωση Δήμου Ιεράπετρας περί μη ύπαρξης εις βάρους του βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

7.Πιστοποιητικό φορολογικής και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

8.Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη πτωχευτικού συμβιβασμού και μη ύπαρξης ανοιγείσας διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση.

9.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του.

10.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι διαθέτει τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την άσκηση της δραστηριότητας, έχει τα απαιτούμενα προσόντα για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα Παρκ και ότι ουδεμία απαίτηση θα έχει εκ του Δήμου Ιεράπετρας σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη υπογραφής της σύμβασης.

11.Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει φορολογική, ασφαλιστική και δημοτική ενημερότητα, φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δε συμμετέχει σε εταιρεία που οφείλει στο Δήμο.

12.Υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου, που θα αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά.

Προκειμένου για νομικό πρόσωπο προσκομίζονται τα κάτωθι αναφερόμενα, ανάλογα με τη μορφή του, έγγραφα:

Σε περίπτωση ΑΕ

  • Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας
  • Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, σε ακριβές αντίγραφο από το ΜΑΕ
  • Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρμόδια  Υπηρεσία, με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου για την καταχώρηση αυτού στο ΜΑΕ και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ για τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή την εντολή προς δημοσίευση της αρμόδιας Υπηρεσίας ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση ΕΠΕ

  • Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του σε αντίγραφα νομίμως θεωρημένα, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ
  • Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ.

Σε περίπτωση Προσωπικών Εταιρειών

  • Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, νομίμως θεωρημένα.
  • Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας / Ένωσης Προσώπων

Σε περίπτωση ομίλων, συμπράξεων, κοινοπραξιών εταιριών, υπό σύσταση κοινοπραξιών και εν γένει περισσότερων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού Προσφορά, θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω,κ κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση προσώπων.

Άρθρο 5ο

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

Άρθρο 6ο

Η μίσθωση είναι διάρκειας είκοσι έξι (26) ημερών, αρχίζει την 21/03/2018 και λήγει την 15/04/2018. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο μισθωτής μπορεί να κάνει χρήση του χώρου, προκειμένου να συναρμολογήσει και να εγκαταστήσει το Λούνα Παρκ. Με την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του Λούνα Παρκ ο ανάδοχος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει.

Άρθρο 7ο

Με την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί ποσό ίσο με το ½ του επιτευχθέντος μισθώματος, ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί με τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα Παρκ. Το μίσθωμα επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου.

Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση μη χορήγησης της σχετικής άδειας. Αν δεν εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα Παρκ, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει άμεσα από το μίσθιο. Στην περίπτωση αυτή δεν γεννάται υποχρέωση στο μισθωτή για καταβολή στο Δήμο του υπολοίπου ανεξόφλητου μισθώματος και ο Δήμος δεν υποχρεούται σε επιστροφή του ήδη καταβληθέντος μισθώματος.

Άρθρο 8ο

α.Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Απαγορεύεται ο μισθωτής να επεκτείνεται σε μη μισθωμένους από αυτόν χώρους.

β.Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας και πυροπροστασίας που προβλέπονται από το Νόμο. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του Λούνα Παρκ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, καθώς και κατά το χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεων.

γ.Δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων καθ΄ όλο το 24ωρο.

Άρθρο 9ο

Σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η πρόσληψη συνεταίρου και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης.

Άρθρο 10ο

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 11ο

Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες για την υδροληψία και την ηλεκτρική ενέργεια και οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη σύνδεση με το αντίστοιχο δίκτυο.

Άρθρο 12ο

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης από την πλευρά του μισθωτή, καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο μισθωτής παραβαίνει την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος μας  έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης από την πλευρά του μισθωτή. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής υποχρεούται από την επομένη της έγγραφης ειδοποίησής του να εκκενώσει και να παραδώσει το χώρο, παραιτούμενος από κάθε απαίτηση ή αξίωση κατά του Δήμου Ιεράπετρας.

Άρθρο 13ο

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες του Λούνα Παρκ δεν θα χορηγηθεί από το Δήμο Ιεράπετρας.

Όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις- εγκαταστάσεις θα γίνουν με ευθύνη του πλειοδότη αναδόχου και υπό την επίβλεψη δικού του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα την ευθύνη έναντι οιουδήποτε τρίτου τόσο κατά την εγκατάσταση-απεγκατάσταση του Λούνα – Παρκ, όσο και κατά την λειτουργία αυτού. Ο Δήμος Ιεράπετρας απαλλάσσεται κάθε ευθύνης για κάθε ζημία που τυχόν ήθελε προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο Δήμος Ιεράπετρας δεν διατηρεί και δεν επιφυλάσσεται του δικαιώματος επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα – Παρκ.

Άρθρο 14ο

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για τυχόν βλάβη του χώρου από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ.

Άρθρο 15ο

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το χώρο στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 16ο

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν υπό του Δημάρχου εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής όταν:

α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, ή την Αποκεντρωμένη Δ/ση Κρήτης, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς, επίσης, και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει μαζί με τον εγγυητή εμπροθέσμως για την υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερόμενης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 17ο

Περίληψη διακήρυξης δημοσιεύεται με φροντίδα του Δημάρχου δέκα τουλάχιστον ημέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση, στο προορισμένο για το σκοπό αυτό μέρος του Δήμου, καθώς, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.

Άρθρο 18ο

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη και καταβάλλονται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη και στην περίπτωση που δεν υπογραφεί σύμβαση.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης