Διόρθωση της αριθμ. 1898/3-9-2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας”

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 17η  Ιουνίου 2024
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης

Διόρθωση της αριθμ. 1898/3-9-2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας”

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                Ιεράπετρα, 9.9.2019
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                           Αρ.Πρωτ.: 13545
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                  Αρ.Αποφ: 1928
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση :Δημοκρατιας 31
Τ.Κ.72200
Πληροφορίες: Α.Περάκη
Τηλέφωνο: 28423-40360
Fax: 2842 0 23999
e-mail.:aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

ΘΕΜΑ : « Διόρθωση της αριθμ. 1898/3-9-2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη του:

  • Τις διατάξεις των άρθρων 1παρ 2περ 32 Α3, 58, 59, 61, 92, 94 και της παρ.12 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /7-6-2010 τ. Α΄) όπως ισχύουν.
  • Την αριθμ.1898/3-9-2019 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιεράπετρας
  • Το γεγονός ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στην παραπάνω απόφαση στο πεδίο (Δ) πλήρες το ονοματεπώνυμο της Αντιδημάρχου  Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Διορθώνουμε ως προς το πεδίο  (Δ)  το ονοματεπώνυμο της Αντιδημάρχου Μαρία Ρουμελιωτάκη του  Νικολάου  στο ορθό Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη του Νικολάου.

Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, στο Διαύγεια , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  και στους Πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης