Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας».

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας».

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΟΙΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Aριθμός Πρακτικού  :   29/2019
Αριθμός Απόφασης : 251/2019
ΑΔΑ: 6Κ4ΠΩΡ8-Ρ96

Θέμα : Ορισμός  μελών  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας»

 

[dropcap]Σ[/dropcap]την  Ιεράπετρα,  σήμερα,  στις  27  Νοεμβρίου  του  έτους  2019,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια, τακτική συνεδρίαση,   ύστερα  από   τη   με   αριθμό   πρωτ.18136/22-11-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε   στους   Δημοτικούς   Συμβούλους,   στους   Προέδρους   των Κοινοτήτων,  καθώς  και  στον  κ.  Δήμαρχο,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010. Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Μπινιχάκης  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  απαρτία,  αφού σε σύνολο (27) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 1. Αγγελάκης Γεώργιος
 2. Αντωνάκης Γεώργιος
 3. Ασπραδάκης Γεώργιος
 4. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος
 5. Βλάσση Ελένη
 6. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ
 7. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ
 8. Ζερβάκης Εμμανουήλ
 9. Κοτσιφάκη Μαρία (Απουσίαζε στη συζήτηση και ψήφιση του κατεπείγοντος και στο 2ο τακτικό)
 10. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
 11. Μαστοράκης Πέτρος
 12. Ματζαράκης Νικόλαος
 13. Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος
 14. Μουζουράκης Αλέξανδρος
 15. Μπινιχάκης Ευάγγελος
 16. Πανταζής Αργύρης
 17. Παπαδάκης Νεκτάριος
 18. Παπαδοπετράκης Ανδρέας (Απουσίαζε στη συζήτηση και ψήφιση του κατεπείγοντος)
 19. Πετράς Αντώνιος
 20.  Προϊστάκης Γεώργιος
 21. Σαραντώνης Ιωάννης
 22. Σαρρής Παναγιώτης (Απουσίαζε στην ψειφοφορία του 14ου θέματος)
 23. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
 24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
 25. Χηνόπουλος Αθανάσιος

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Χατζάκης Σταύρος
 2. Ψιμουλάκης Μιχαήλ

Επίσης, παραβρέθηκαν
Πρόεδροι Κοινοτήτων

 1. Χατζάκης Γεώργιος (Ιεράπετρας)
 2. Δασκαλάκης Ιωάννη (Γδοχίων)
 3. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος (Ανατολής)
 4. Κυδωνάκης Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη)
 5. Παντελάκης Αλέξανδρος (Μύρτου)
 6. Πιτροπάκης Μιχαήλ (Σχοινοκαψάλων)
 7. Ραπάνης Γεώργιος (Π. Άμμου)

Στη συνεδρίαση δεν ήταν παρών ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, λόγω μετάβασής του στην Αθήνα, για τις εκλογές της ΚΕΔΕ.

Στη   συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Σοφία Δαγαλάκη και Ελισάβετ Προεστάκη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ακολούθως, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι έθεσαν ερωτήματα και επισήμαναν προβλήματα που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας, στα οποία απάντησαν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι.

Στη  συνέχεια, ο Πρόεδρος  ενημέρωσε το Σώμα ότι έχει κατατεθεί πρόταση από τη δημοτική παράταξη  «Μαζί αλλάζουμε την Ιεράπετρα» για συζήτηση θέματος ως κατεπείγοντος, που αφορά στην  τροποποίηση  της παρ.9  του  άρθρου  4 του  Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και  συγκεκριμένα,  στην  αλλαγή  του  χρόνου των  ανακοινώσεων για  τους επικεφαλής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  αφού έλαβε  υπόψη όσα  ορίζονται  στο  άρθρο 67  παρ.7  του  Ν.  3852/2010,  αποφάσισε  κατά  πλειοψηφία, με δώδεκα (12) αρνητικές ψήφους, έναντι έντεκα (11) θετικών, επί είκοσι τριών (23) παρόντων δημοτικών συμβούλων, να μην συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.

Επίσης, έχει κατατεθεί εισήγηση από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για συζήτηση, ως  κατεπείγοντος,    του θέματος «Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΕΤΠΑ-44 με  τίτλο  «Εμπλουτισμός  του τουριστικού  προϊόντος  του  Δ.  Ιεράπετρας,  με  την  προβολή  και  ανάδειξη  του περιεχομένου  της  Βιβλιοθήκης, των χωριών και των μνημείων του Δήμου Ιεράπετρας».  Ο   Πρόεδρος,   κάλεσε  το  Συμβούλιο  να  αποφασίσει  για  τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  αφού έλαβε  υπόψη όσα  ορίζονται  στο  άρθρο 67  παρ.7  του  Ν. 3852/2010,  αποφάσισε ομόφωνα,  να  συζητηθεί  το  θέμα  ως κατεπείγον.

Ακολούθησε η συζήτηση και  λήψη  απόφασης  του  κατεπείγοντος  και έπειτα, η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την εξής σειρά: 1ο,14ο, 2ο,3ο, 5ο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε τη διακοπή της συνεδρίασης, λόγω του  προχωρημένου  της  ώρας  (23:00)  και  τη  συνέχιση  της  συνεδρίασης  την επόμενη  ημέρα  το  πρωί  στις  09:30.  Υπήρξε  διαφωνία  από  τους  επικεφαλής και  συμβούλους  των λοιπών δημοτικών παρατάξεων,  οι  οποίοι  πρότειναν τη συνέχιση   της   συνεδρίασης    σε   ώρα   μη   εργάσιμη,   μετά   το   μεσημέρι, διαφορετικά, δήλωσαν ότι θα απέχουν.

Τελικά,   η   ώρα   της   συνέχισης   της   συνεδρίασης   ορίστηκε   από   τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στις 14:00 την επόμενη μέρα, Πέμπτη 28 Νοεμβρίου.

Κατά  τη  συνέχιση  της  συνεδρίασης,  την  Πέμπτη  28  Νοεμβρίου  2019, παρόντες    ήταν    οι    δημοτικοί    σύμβουλοι  κ.κ.  Ασπραδάκης   Γεώργιος, Αστροπεκάκης    Κωνσταντίνος,    Βρυγιωνάκης    Εμμανουήλ,    Γεωργαλάκης Εμμανουήλ,  Μαστοράκης  Πέτρος,  Ματζαράκης  Νικόλαος  (Αποχώρησε  μετά  το  9ο θέμα), Μπινιχάκης Ευάγγελος, Παπαδάκης Νεκτάριος, Παπαδοπετράκης Ανδρέας  (Προσήλθε  στο  8ο    θέμα),  Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη  Μαρία,  Χατζημαρκάκη Χρύσα (Απουσίαζε στα θέματα 12ο  έως και 28ο) και Χηνόπουλος Αθανάσιος.

Η  συζήτηση  των  θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης συζητήθηκε με την εξής σειρά: 4ο, 6ο,…13ο, 15ο,..20ο, 24ο,…28ο, 21ο,22ο,23ο  και 29ο.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο  κ.  Χρύσα  Χατζημαρκάκη,  η  οποία  έθεσε  υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

«Με   την   αρίθμ.   64/24-2-2011   απόφαση   του   Δημοτικού   Συμβουλίου   (ΦΕΚ 1068/31-5-2011 τ. Β ) συστήθηκε το Ν.Δ ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ Ιεράπετρας.

Στη  παράγραφο  3  αυτής  «Διοίκηση  του  Νομικού  Προσώπου» αναφέρεται  ότι  το Νομικό  Πρόσωπο  διοικείται  από  Διοικητικό  Συμβούλιο  το  οποίο  αποτελείται  από  15 μέλη :

− Επτά (7) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους

−  Έξι  (6)  δημότες  ή  κάτοικοι του Δήμου Ιεράπετρας, που  είναι  χρήστες  των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση  ή  ειδικές  γνώσεις  ανάλογα  με  το  σκοπό  του  νομικού  προσώπου,  με  τους αναπληρωτές τους.

− Ένας (1) εκπρόσωπος των τακτικών υπαλλήλων του Ν.Π. που ορίζεται ύστερα από γενική συνέλευση των εργαζομένων, με τον αναπληρωτή του

− Ένας (1) εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας, που ορίζεται από το συμβούλιο.

Για  τον ορισμό του Δ.Σ ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

Ν.3463/06  άρθρο  240  όπως  ισχύει και ν.  4635/19  άρθρο  177,  Ν.  4623/19 άρθρο 6, Ν. 2839/00 ΆΡΘΡΟ 6καθώς  και η εγκ 102/2019 του ΥΠ ΕΣ .

Με  το αρ.πρωτ.3598/13-11-2019   έγγραφο του  το   Ν.Π  έστειλε το πρακτικό εκλογής της γενικής  συνέλευσης  των εργαζομένων  σε  αυτό  για  την  εκπροσώπηση τους στο Δ.Σ του Ν.Π –Τακτικό μέλος : κ. Μπρά Ειρήνη, Αναπληρωματικό Μέλος η κ. Πλουσάκη Αρετή

Με  το  αρ.πρωτ.  97/11-10-2019  έγγραφο  της  η  Κοινότητα  Ιεράπετρας  έστειλε  το πρακτικό  εκλογής  των  εκπροσώπων  της  οι  οποίοι  είναι: Τακτικό Μέλος κ. Άννα Αϊιβαλιώτη-Μαρκετάκη, Αναπληρωματικό Μέλος κ. Παπαδάκη Κατερίνα

Σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές διατάξεις¨

Ο Δήμαρχος ορίζει τα 3/5 των 15 μελών  = 9 μέλη με τους αναπληρωτές τους εκ των  το  1/3, ήτοι  3  μέλη,  είναι  η  ποσόστωση  των  φύλλων.  Μεταξύ  αυτών και  τον Πρόεδρο, για τον οποίο δεν ορίζεται αναπληρωτής.

Οι  λοιπές  παρατάξεις  ορίζουν,  αφαιρουμένων  των  οριζόμενων  από  το  Δήμαρχο και  εκπροσώπων Κοινότητας Ιεράπετρας και Εργαζομένων στο Ν.Π, 15-9-2=4 μέλη, εκ των οποίων το 1/3 ήτοι 1 μέλος είναι η ποσόστωση των φύλλων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

  Στο δημοτικό Συμβούλιο

Α. Την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ σύμφωνα με τα παραπάνω και

Β. Την εκλογή  Αντιπροέδρου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου.»

Ακολούθως,   η   Αντιδήμαρχος   κ.   Χατζημαρκάκη γνωστοποίησε  στο Δημοτικό Συμβούλιο την γραπτή υπόδειξη μελών Δ.Σ. του Δημάρχου ο οποίος υποδεικνύει ως μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» τους εξής:

  1. Σακαδάκη Μαρία, δημότισσα, ως Πρόεδρος
  2. Χατζημαρκάκη Χρύσα, δημοτική σύμβουλος, με  αναπληρωματικό μέλος τον Ασπραδάκη Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο
  3. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Μπινιχάκη Ευάγγελο, δημοτικό σύμβουλο
  4. Ψιμουλάκης Μιχαήλ, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Μαστοράκη Πέτρο, δημοτικό σύμβουλο
  5. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία, δημοτική σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος τον   Αστροπεκάκη   Κωνσταντίνο,  δημοτικό σύμβουλο
  6. Καββουσανάκη Έλλη-Κυριακή, δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Κάκκου Μαρία, δημότισσα
  7. Μιχελάρος Δημήτριος, δημότης, με  αναπληρωματικό  μέλος  την Μαρινάκη Ευτυχία, δημότισσα
  8. Τζάβλας Εμμανουήλ, δημότης,  με  αναπληρωματικό μέλος την Μπαλοθιάρη Δέσποινα, δημότισσα
  9. Καπαράκη Δέσποινα,  δημότισσα,  με  αναπληρωματικό μέλος τον Δοργιάκη Νικόλαο, δημότη.

Στη  συνέχεια, ζητήθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενότητα,  Συνεργασία,  Ανάπτυξη»  να  υποδείξει  τους  εκπροσώπους  του  με τους αναπληρωτές τους.

Υποδείχθηκαν οι κ.κ.

  1. Χηνόπουλος Αθανάσιος, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ματζαράκη Νικόλαο, δημοτικό σύμβουλο και
  2. Δασκαλάκης Εμμανουήλ, δημότης, με αναπληρωματικό  μέλος  τον Δασκαλάκη Δημήτριο, δημότη.

Ακολούθως προτάθηκε για το  αξίωμα του Αντιπροέδρου του  Νομικού Προσώπου ο δημοτικός   σύμβουλος κ. Χηνόπουλος Αθανάσιος  και   ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να ψηφίσει για την εκλογή του Αντιπροέδρου και την επικύρωση των υποδειχθέντων.

Οι παραπάνω προτάσεις ψηφίστηκαν Ομόφωνα.

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 177 του ν.4635/30-10-2019 ορίζεται ότι «Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκ-δίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση   Δημάρχου   ή   Περιφερειάρχη,   αντίστοιχα,   και   η   διαδικασία   δεν εισάγεται στο συμβούλιο.»

Επειδή  οι  λοιπές  παρατάξεις  της  μειοψηφίας  απείχαν  και  δεν  είχαν υποδείξει  με  κανένα  τρόπο  εκπροσώπους  τους,  θα  ισχύσει  η  παραπάνω διάταξη του νόμου, για τα υπολειπόμενα δύο μέλη (δύο δημοτικοί σύμβουλοι) του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.

Έπειτα  από  την  παραπάνω  διαδικασία,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού έλαβε υπόψη του:

   1. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου κ. Χρύσας Χατζημαρκάκη
   2. Τις διατάξεις  του  ν..3463/06  άρθρο  240  όπως  ισχύει  και    ν.  4635/19 άρθρο 177,  Ν. 4623/19 άρθρο 6, Ν. 2839/00 ΆΡΘΡΟ 6 καθώς  και την εγκ 102/2019 του ΥΠ ΕΣ .
   3. Τις υποδείξεις   των   Φορέων,   του   Δημάρχου   και   των   δημοτικών παρατάξεων
   4. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.   Τον  ορισμό  των  παρακάτω  μελών  του  Δ.Σ.  του  Νομικού  Προσώπου Δημοσίου  Δικαίου  με  την  επωνυμία «Κοινωνία,   Πολιτισμός,  Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» («ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»), ως εξής:

   1. Σακαδάκη Μαρία, δημότισσα
   2. Χατζημαρκάκη Χρύσα,  δημοτική σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ασπραδάκη Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο
   3. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Μπινιχάκη Ευάγγελο, δημοτικό σύμβουλο
   4. Ψιμουλάκης Μιχαήλ, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Μαστοράκη Πέτρο, δημοτικό σύμβουλο
   5. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία, δημοτική σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος τον   Αστροπεκάκη   Κωνσταντίνο,   δημοτικό σύμβουλο
   6. Καββουσανάκη Έλλη-Κυριακή, δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Κάκκου Μαρία, δημότισσα
   7. Μιχελάρος Δημήτριος, δημότης, με αναπληρωματικό  μέλος  την Μαρινάκη Ευτυχία, δημότισσα
   8. Τζάβλας Εμμανουήλ, δημότης, με  αναπληρωματικό μέλος την Μπαλοθιάρη Δέσποινα, δημότισσα
   9. Καπαράκη Δέσποινα, δημότισσα, με αναπληρωματικό  μέλος  τον Δοργιάκη Νικόλαο, δημότη.
   10. Χηνόπουλος Αθανάσιος, δημοτικός σύμβουλος,  με  αναπληρωματικό μέλος τον Ματζαράκη Νικόλαο, δημοτικό σύμβουλο
   11. Δασκαλάκης  Εμμανουήλ, δημότης, με  αναπληρωματικό  μέλος τον Δασκαλάκη Δημήτριο, δημότη
   12. Μπρά Ειρήνη, με αναπληρωματικό  Μέλος την Πλουσάκη Αρετή (εκπρόσωποι των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου)
   13. Αϊβαλιώτη-Μαρκετάκη Άννα, με αναπληρωματικό Μέλος την Παπαδάκη Αικατερίνη (εκπρόσωποι της Κοινότητας Ιεράπετρας)

 

Β.    Ορίζει  ως  Πρόεδρο του  Νομικού  Προσώπου  την  Σακαδάκη  Μαρία  του Μιχαήλ

Γ.   Εκλέγει ως  Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του  Νομικού Προσώπου τον κ. Χηνόπουλο Αθανάσιο του Περικλή

Δ.  Την Πρόεδρο του  διοικητικού  συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος αναπληρώνει ο  Αντιπρόεδρος.

Ζ.  Η  θητεία  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ακολουθεί  τη  θητεία  του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  251/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                       Ο  Γραμματέας
Ευάγγελος Μπινιχάκης

Τα  Μέλη

1. Ασπραδάκης Γεώργιος
2. Αστοπεκάκης Κωνσταντίνος
3. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ
4. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ
5. Μαστοράκης Πέτρος
6.Ματζαράκης Νικόλαος
7.Παπαδάκης Νεκτάριος
8.Παπαδοπετράκης Ανδρέας
9.Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
10.Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
11.Χηνόπουλος Αθανάσιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Μπινιχάκης

 

Η σχετική απόφαση αναλυτικά στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ – 6Κ4ΠΩΡ8-Ρ96

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης 
[xyz-ihs snippet=”KOINOPOLITIA”]
[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]