Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, (κτίσματος & περιβάλλοντος χώρου) στη θέση Δρυγιές της Κοινότητας Ανατολής, Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας.

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας με χαρά σας ενημερώνει ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού

Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, (κτίσματος & περιβάλλοντος χώρου) στη θέση Δρυγιές της Κοινότητας Ανατολής, Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας.

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Ιεράπετρα 10-12-2019
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

΄Εχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α)
2.Τις διατάξεις του άρθρου 196 παρ. 3 του Ν. 4555/2018
3.Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 4242/2014
3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981
4.Τις διατάξεις του ΠΔ 34/1995, όπως ισχύει
5.Τη με αριθμό 1/2019 πρόταση της Κοινότητας Ανατολής
6.Τη με αριθμό 248/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

[dropcap]Τ[/dropcap]η διενέργεια δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, (κτίσματος & περιβάλλοντος χώρου) στη θέση Δρυγιές της Κοινότητας Ανατολής, Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας, το οποίο περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Άρθρο 1ο

Η δημοπρασία είναι φανερή και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, την 7-1-2020 ημέρα Τρίτη. με ώρα έναρξης 10.00π.μ. και ώρα λήξης 10.30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής.

Η δημοπρασία διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας Επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

Άρθρο 2ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ως εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία. Η εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο του τελευταίου πλειοδότη θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας ίσης προς το 10% επί του κατακυρωμένου ετήσιου μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζόμενων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος, καθώς και για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Εγγυητικές επιστολές και γραμμάτια των υπολοίπων συμμετεχόντων θα επιστραφούν σε αυτούς, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για τα φυσικά πρόσωπα & του νομίμου εκπροσώπου για τα νομικά)

3.Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ενδιαφερόμενος.

  1. Βεβαίωση του Δήμου Ιεράπετρας περί μη ύπαρξης εις βάρους του βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
  2. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
  3. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη πτωχευτικού συμβιβασμού και μη ύπαρξης ανοιγείσας διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση
  4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του. (Για τα νομικά πρόσωπα απόσπασμα ποινικού μητρώου καταθέτει ο νόμιμος εκπρόσωπος, καθώς και τα σχετικά έγγραφα ορισμού ως νόμιμου εκπροσώπου).
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι ουδεμία απαίτηση θα έχει από το Δήμο Ιεράπετρας σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη υπογραφής της σύμβασης.
  6. Υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη δημοπρασία, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, που θα αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά.
  7. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει φορολογική, ασφαλιστική και δημοτική ενημερότητα, φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας (για το νομικό πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου) και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δε συμμετέχει σε εταιρεία που οφείλει στο Δήμο και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της δημοπρασίας

Προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα προσκομίζονται και τα κάτωθι αναφερόμενα, έγγραφα:

Το ισχύον καταστατικό νομίμως θεωρημένο, καθώς και κάθε έγγραφο που σύμφωνα με το καταστατικό απαιτείται για τη νόμιμη εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου, ως προς τη μίσθωση ακινήτων.

Οι εμπορικές εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής προσκομίζουν επιπλέον:

1.Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

2.Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας / Ένωσης Προσώπων

Σε περίπτωση ομίλων, συμπράξεων, κοινοπραξιών εταιριών, υπό σύσταση κοινοπραξιών και εν γένει περισσότερων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού Προσφορά, θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση προσώπων

Άρθρο 3ο

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

– Όσοι  τελούν  σε  πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε διαδικασία εκκαθάρισης ή παύσης δραστηριοτήτων, σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.

– Όσοι δεν είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.

– Όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο.

– Όσοι δεν αποδεικνύουν ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της παρούσας.

– Όσοι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 4ο

Το προς εκμίσθωση ακίνητο είναι έκτασης 601,32 τ.μ. Βρίσκεται στη θέση «ΔΡΥΓΙΕΣ» της Κοινότητας Ανατολής, εκτός οικισμού και εκτός ζώνης, με πρόσωπο επί αγροτικού δρόμου 30,00μ. Εντός του ακινήτου υπάρχει κτίσμα, το οποίο έχει κατασκευαστεί στο βορειοδυτικό τμήμα του ακινήτου και περιλαμβάνει:

1.Ισόγειο κύριο κτίσμα επιφάνειας 56,12 τ.μ., με χρήση ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2.Ισόγειο κτίσμα πίσω από το κύριο (βόρειο –βορειοδυτικά του κυρίου, επιφάνειας 13,33 τ.μ., το οποίο λειτουργεί ως WC.

3.Κλειστός εξωτερικός εξώστης (εξωτερικό πατάρι) με πρόσβαση από την ταράτσα του κυρίου κτίσματος, το οποίο έχει κατασκευαστεί πάνω από τα WC και λειτουργεί ως βοηθητικός χώρος, επιφάνειας 14,47 τ.μ.

4.Αύλειος χώρος περικλειόμενος από περίφραξη με τοιχείο, όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Το εκμισθούμενο ακίνητο έχει ως προορισμό να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική στέγη, ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με όλες τις συναφείς δραστηριότητες (σερβίρισμα ποτών, φαγητών, πραγματοποίηση εκδηλώσεων, εορτών, γάμων, βαπτίσεων κ.λπ.). Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.

Άρθρο 5ο

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9 έτη) από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6ο

Ως τιμή εκκίνησης πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ 1.000,00 € (μειωμένο μίσθωμα για το λόγο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου), το οποίο θα καταβάλλεται μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Αύγουστο κάθε έτους, χωρίς άλλη όχληση, ή θα κατατίθεται σε Τραπεζικό λογαριασμό, που θα υποδείξει ο Δήμος. Σε περίπτωση καθυστέρησης θα καταβάλλεται με τη νόμιμη προσαύξηση που ισχύει για τις υπερημερίες καταβολών προς το Δήμο.

Ειδικότερα, το μίσθωμα του πρώτου έτους θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) με την υπογραφή της σύμβασης και η δεύτερη δόση, επίσης, ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), κατά το μήνα Αύγουστο.

Το μίσθωμα επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου.

Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό χωρίς καμμιά αναπροσαρμογή, σε όλη τη διάρκεια της μισθωτικής σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για τυχόν αναπροσαρμογή του μισθώματος.

Η καθυστέρηση καταβολής του ετήσιου μισθώματος πέραν των δύο μηνών συνεπάγεται την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου και παρέχει στον Εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη μίσθωση και να αποβάλλει το Μισθωτή από το μίσθιο.

Άρθρο 7ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του στο Δήμο Ιεράπετρας, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή και ενέχονται και οι δύο για την «επί έλαττον διαφορά» του τιμήματος από εκείνο της προηγούμενης δημοπρασίας.

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.

Άρθρο 8ο

Ο μισθωτής, έχει ελέγξει, γνωρίζει πλήρως και αποδέχεται την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι το μίσθιο είναι της απόλυτης αρεσκείας του και απόλυτα κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση,  ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας, ούτε υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή στη λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 9ο

Το μίσθιο για να λειτουργήσει χρειάζεται εκτεταμένες επεμβάσεις συντήρησης. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται με δική του αποκλειστικά δαπάνη να αναλάβει το σύνολο της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, συνολικού κόστους με ΦΠΑ 21.390,00 € και να προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές. Επιγραμματικά, στο κτίριο   χρειάζεται να γίνουν καθαιρέσεις υφιστάμενων επιχρισμάτων, εργασίες αποκατάστασης επιχρισμάτων, βαφές, καθαιρέσεις και αποψιλώσεις ειδών υγιεινής, επιστρώσεις δαπέδων ή επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής, πλήρης υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση, κουφώματα, υγρομόνωση, καθαρισμός και απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης. Όλος ο κτιριακός εξοπλισμός που θα γίνει θα παραμείνει προς όφελος του κτιρίου μετά την αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο, ο οποίος δεν δικαιούται να αφαιρέσει τίποτα ούτε να ζητήσει καμία αποζημίωση από το Δήμο.

Πέραν των ανωτέρω θα απαιτηθεί και ο πλήρης εξοπλισμός του κτιρίου (λειτουργικός εξοπλισμός) για τη λειτουργία του ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφού το κτίριο δεν διαθέτει καμμιά υποδομή (ενδεικτικά φούρνο, ψυγείο, λάντζα, απορροφητήρα, τραπεζοκαθισματα κλπ), ο οποίος θα γίνει με δαπάνη του μισθωτή και τον οποίο ο μισθωτής μπορεί να παραλάβει μετά την αποχώρησή του από το μίσθιο.

Ο Δήμος δεν θα προβεί σε καμία δαπάνη και σε καμία αποζημίωση ούτε μείωση του μισθώματος ούτε σε κάποια άλλη ελάφρυνση υπέρ του μισθωτή, για όλες τις δαπάνες στις οποίες αυτός θα υποβληθεί.

Απαγορεύεται στο μισθωτή να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση στο μίσθιο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Κάθε παράβαση που γίνεται, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται, παραμένει προς όφελος του μισθίου, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή.

Ειδικότερα, κάθε βελτίωση του μισθίου θα γίνεται με δαπάνες του μισθωτή και με προηγούμενη έγκριση του Δήμου. Χωρίς έγκριση του Δήμου δεν θα γίνεται καμία τροποποίηση ή μεταρρύθμιση.

Άρθρο 10ο

Ο μισθωτής που αναδεικνύεται, όταν εγκατασταθεί στο μίσθιο, έχει υποχρέωση να κάνει καλή χρήση του μισθίου και να μην επιφέρει σε αυτό ζημιές ή βλάβες, παράλληλα δε να το επισκευάζει, συντηρεί, ασφαλίζει κ.λπ. με δική του αποκλειστική δαπάνη.

Για το λόγο αυτό, ο μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει το μίσθιο υπέρ του ιδιοκτήτη (Δήμου) έναντι των κινδύνων πυρός, σεισμού, πλημμύρας, για κεφάλαιο εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (72.000,00 €) με ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε κάθε λήξη του. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται σε ποσοστό 3% κάθε τέταρτο μισθωτικό έτος.

Άρθρο 11ο

Ο μισθωτής υποχρεούται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάσει τις  παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης στο όνομά του.

Τα έξοδα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών του μισθίου βαρύνουν το μισθωτή, καθώς και οποιοσδήποτε φόρος ή τέλος που βαρύνει το μίσθιο.

Άρθρο 12ο

Υπεκμίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της μίσθωσης. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, ο αρχικός μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του Δήμου, σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμβασης μίσθωσης.

Άρθρο 13ο

Με τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται άμεσα να απομακρυνθεί και να παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση με τις προσθήκες και βελτιώσεις του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει τίποτα από τον κτιριακό εξοπλισμό. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν παραδίδει τη χρήση του μισθίου κατά τη συμφωνηθείσα λήξη της μίσθωσης ή κατά την για οποιοδήποτε αιτία λύση της, όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση της χρήσης υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης.

Άρθρο 14ο

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, οι οποίοι και θεωρούνται ουσιώδεις.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Η αθέτηση όρου της παρούσας συγγραφής από το μισθωτή συνεπάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου και την έξωσή του από το μίσθιο. Ειδικότερα δε, ο μισθωτής είναι εξωστέος :

Α. Για την καθυστέρηση εμπροθέσμου καταβολής του μισθώματος

Β. Για καταστροφές που τυχόν προκληθούν στο μίσθιο έστω και από ελαφρά αμέλεια.

Σε περίπτωση που γίνεται ένας έκπτωτος η κατατιθέμενη στο Δήμο εγγύηση καταπίπτει λόγω ποινικής ρήτρας υπέρ του Δήμου αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 15ο

Το πρακτικό της δημοπρασίας μετά τη λήξη της υπογράφεται από τον τελευταίο πλειοδότη, τον εγγυητή, τον Πρόεδρο και τα  μέλη της Επιτροπής, υπόκειται σε έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας και από τη μη έγκρισή του ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά προς αποζημίωση.

Άρθρο 16ο

Περίληψη της διακήρυξης θα  δημοσιευθεί δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα της δημοπρασίας στον προορισμένο χώρο για δημοσιεύσεις του Δημαρχείου, στην Κοινότητα Ανατολής και στην ημερήσια εφημερίδα «ΑΝΑΤΟΛΗ».

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 17ο

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς, επίσης, όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσας τελευταίας προσφοράς κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 18ο

Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν υπάρχει ρητή συμφωνία με τα παρόν συμφωνητικό μίσθωσης, εφαρμογή έχουν οι οικείες διατάξεις Νόμου περί εκμισθώσεως ακινήτων των ΟΤΑ.

Άρθρο 19ο

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα  Γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας (αρμόδια κα. Μαριδάκη Αρετή), από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:00-13:00 , Τηλέφωνο 2842340361.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ