Διακήρυξη για την Εκμίσθωση αιγιαλών ΔΕ Ιεράπετρας – 24.06.2016 (Επαναληπτική)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Διακήρυξη για την Εκμίσθωση αιγιαλών ΔΕ Ιεράπετρας – 24.06.2016 (Επαναληπτική)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΑΔΑ: 7ΤΜΟΩΡ8-ΡΦΖ

Aρ.πρωτ.:6262  /14-6-2016

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προκηρύσσει δημόσια,επαναληπτική  ανοικτή, πλειοδοτική, προφορική δημοπρασία ενώπιον  της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος ΔΕ Ιεράπετρας

Η δημοπρασία είναι φανερή και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας,  Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο την 24-6-2016 ημέρα  Παρασκευή με ώρα έναρξης 11.30πμ και ώρα λήξης 13.00 ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα, το οποίο επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου και αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31-12-2016.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται ως εξής

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/

 

ΕΜΒΑΔΟΝ

Τ.Μ.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραλία Τ.Κ. Μύρτου      

1

Τοποθέτηση ομπρελών,

Ξαπλώστρων

 

 

 

 

 

 

500,03

 

 

 

 

6.000,00 €

2

Eκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

 

 

 

 

 

 

 

50,10

 

 

 

 

 

1.500,00 €

 

 

Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη,

Μεγάλη Παραλία, 200μ. δυτικά του κέντρου «Κοράλι»

 

 

 

 

 

1

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων

 

 

 

 

 

 

 

200,90

 

 

 

 

 

 

 

2.400,00 €

2

Λειτουργία – τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας (αυτοκινούμενης ή μη)

 

 

 

 

 

15,00

 

 

 

6.000,00 €

 

 

 

 

 

 

 

Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη,

Παραλία Αγιάς Φωτιάς (από ιδιοκτησία Πουλή έως ιδιοκτησία Ιωάννας Σκορδύλη

1

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων

 

 

 

 

 

400,37

 

 

 

4.800,00 €

 

Δ. Κ. Ιεράπετρας,

παραλία «Αγίου Ανδρέα», δυτικά της ταβέρνας «Κλειώ».

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων

 

 

 

 

 

300,09

 

 

 

3.600,00 €

Δ. Κ. Ιεράπετρας,

παραλία «Αγίου Ανδρέα», 120μ ανατολικά της ταβέρνας «Κλειώ».

Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

 

 

 

 

 

 

50,02

 

 

 

 

 

1.500,00 €

 

το οποίο επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου και αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31-12-2016.

Για να γίνει κάποιος δεκτός  στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην  Επιτροπή Διαγωνισμού ως εγγύηση Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δήμο, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στα τηλέφωνα (28423) 40361 κ. Μαριδάκη Αρετή

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην προθήκη του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 Θεοδόσιος Καλαντζάκης