Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Αρ.πρωτ.: 10385/18-8-2015

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η      Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά  για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων  για την εκτέλεση του  έργου «Πολιτική Προστασία 2015» προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.821,40 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% ), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές  που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις  31 του μήνα Αυγούστου 2015  ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10,00πμ έως 10.30πμ   (λήξη επίδοσης προσφορών) στην αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 404,00 (2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού δίνονται στα Γραφεία του Δήμου από το τμήμα προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( αρμόδιος υπάλληλος κ.Ατζαράκη Φωτεινή τηλ. 2842340345  & κ. Πανακομιχελάκης Γιώργος  2842340346).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσης Καλαντζάκης