Επαναληπτική Περιληπτική Διακήρυξη για τη «Μίσθωση Χωματουργικού Μηχανήματος για τη Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας με χαρά σας ενημερώνει ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού

Επαναληπτική Περιληπτική Διακήρυξη για τη «Μίσθωση Χωματουργικού Μηχανήματος για τη Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης»

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    ΑΔΑ:ΨΨ0ΡΩΡ8-ΚΚΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                               Ιεράπετρα 15-5-2018
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ: 5268
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα
Τ.Κ. : 72200
Τηλ. : 2842340406
ΦΑΞ  : 2842023999
E- mail : dimos@ierapetra.gov.gr

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για τη «Μίσθωση Χωματουργικού Μηχανήματος για τη Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης»

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Επαναληπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη «Μίσθωση Χωματουργικού Μηχανήματος για τη Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάση της  τιμής, δηλαδή, τη χαμηλότερη τιμή στην ώρα μίσθωσης του χωματουργικού μηχανήματος.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 43.429,76 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Δ/νσηΎδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης του Δήμου. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.25.7336.06 του οικονομικού έτους  2018.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις  6-6-2018  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 10.00πμ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα, Τμήμα Οικονομικού. Για διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθυνθούν στην κα Ειρήνη Ζουμπουλάκη στο τηλ. 2842340406, ενώ για τεχνικά θέματα, στον κ. Μιχάλη Καββουσανό στο τηλ. 2842080276.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr στην http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL) :   http://www.ierapetra.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Θεοδόσης Καλαντζάκης