«Προμήθεια Επίπλων – Παιδαγωγικού Υλικού». Διαγωνισμός στις 12-8-2013

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

«Προμήθεια Επίπλων – Παιδαγωγικού Υλικού». Διαγωνισμός στις 12-8-2013

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Aνοιχτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια Επίπλων – Παιδαγωγικού Υλικού» στα πλαίσια της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων» του Δήμου Ιεράπετρας. Προϋπολογισμός: 9.316,28 Ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12-8-2013″][/tagline_box]
espa
dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ιεράπετρα Aριθμ. Πρωτ:  9680 /9-07-2013

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η «Προμήθεια Επίπλων-Παιδαγωγικού Υλικού» στα πλαίσια της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων» του Δήμου Ιεράπετρας.
Αξία προμηθευόμενων ειδών       : 7.574,21 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α 23%                      :  1.742,07 Ευρώ
Προϋπολογισμός                           : 9.316,28 Ευρώ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο    Δημοτικό κατάστημα Δήμου Ιεράπετρας Πλ. Κανουπάκη, Ιεράπετρα, Τ.Κ.72200 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 12-8-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00 (λήξη καταθέσεως προσφορών).
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 11389/8-3-93 Υπ. Απόφαση ΕΚΠΟΤΑ,  καθώς και τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για τα είδη του πακέτου Β’ σύμφωνα με την περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα ανέρχεται σε 5% των προϋπολογισθεισών δαπανών ήτοι  378,71 € για τα είδη του πακέτου Β’  η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Ιεράπετρας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και διαθέτουν τα υπό προμήθεια είδη, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.
Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
Πληροφορίες και τεύχη διακήρυξης δίδονται στα γραφεία της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας στη Δ/νση Πλ. Κανουπάκη, Ιεράπετρα, Τ.Κ. 72200 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 2842340313 αρμόδιος υπάλληλος κ.  Παπαδάκη Μαρία ή 2842340351 κ. Πετράκη Μαρία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σήφης  Αναστασάκης

[separator top=”30″ style=”dotted”]

[title size=”3″]Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων[/title]

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης 

[xyz-ihs snippet=”TmimaPromitheion”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]