Πρόσκληση για Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Πρόσκληση για Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση :  Πλατεία Κανουπάκη
722 00 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Τηλ.: 28423 40365
Fax:   28420 26110

Ιεράπετρα   17 -03-2017
Αριθμ. Πρωτ. 2643

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμος Ιεράπετρας, σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, θα προβεί στη συγκρότηση, για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που αποτελείται από εκπροσώπους των Φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

 • Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών Συλλόγων και Οργανώσεων
 • Των επιστημονικών Συλλόγων και Φορέων
 • Των τοπικών Οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
 • Των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα
 • Των Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων
 • Των αθλητικών και πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων
 • Των εθελοντικών Οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
 • Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

Η ανωτέρω απαρίθμηση – αναφορά είναι ενδεικτική και στην Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν Φορείς, Σύλλογοι ή Οργανώσεις, που υφίστανται και λειτουργούν στο Δήμο.

Επίσης, σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων Φορέων, ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

 • Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
 • Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.
 • Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
 • Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι Φορείς, όπως περιγράφονται παραπάνω, καθώς και οι δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μας να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους μέχρι τις 7 Απριλίου 2017, απευθύνοντας το σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία Φορέα, ονοματεπώνυμο δημότη, τηλέφωνο, δ/νση, Τ.Κ. e-mail)

Ειδικά για τους Φορείς πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής με στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία Φορέα, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου, τηλέφωνο, δ/νση, Τ.Κ. e-mail)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ηλίας  Νταραράς