Διακήρυξη για τις «Εργασίες ενταφιασμού στα Κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Διακήρυξη για τις «Εργασίες ενταφιασμού στα Κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας»

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ          

ΑΔΑ: 6ΣΩΚΩΡ8-6Ε2
Ιεράπετρα   25-4-2016
Αρ. πρωτ. : 4338

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία «Εργασίες ενταφιασμού στα Κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 25.707,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η  Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 13 Μαίου 2016  ημέρα   Παρασκευή  και ώρα  10,00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Ιεράπετρας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των εργασιών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,δηλαδή  418,00 € και η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014 και πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον  τριών (3) μηνών  μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από το Τμήμα Οικονομικού του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος:  Ατζαράκη Φωτεινή, τηλέφωνο:  2842340345.   Για διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης αρμόδιος υπάλληλος Προϊστάκης Μιχαήλ τηλεφ.:2842090001.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θεοδόσιος Καλαντζάκης