Εξουσιοδότηση υπογραφών σε προέδρους και εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Εξουσιοδότηση υπογραφών σε προέδρους και εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κανουπάκη Τ.Κ.72200
Πληροφορίες:  Προϊσταμένη Διεύθυνσης Α.Περάκη
Τηλέφωνο: 28423-40319 Fax:2842 0 28869 aperaki@0448.syzefxis.gov.gr [separator top=”10″ style=”dotted”]

Ιεράπετρα  01.09.2014   – Αρ.Πρωτ.: 12977  – Αρ.Αποφ: 710

 

Θέμα:  «Εξουσιοδότηση υπογραφών»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη του

1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 58  όπως έχει  τροποποιηθεί του Ν.3852/2010  ( ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις των άρθρων 86  88 και 279 του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99  ( ΦΕΚ 45/ Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4) Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 43/30565/06-08-2014 του ΥΠ.ΕΣ.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) « Διοικητικές  Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ  318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
6) Την αριθμ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.
7) Την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών που διαμένουν στη Δημοτική κοινότητα και τις Τοπικές κοινότητες του  Δήμου Ιεράπετρας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Εξουσιοδοτούμε τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας και τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας:

1.Αγγελάκη-Καναβάκη Δέσποινα του Χριστοφόρου   Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας

2. Σακκαδάκη – Μπαχλιτζανάκη  Μαρία του Μιχαήλ Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αγ.Ιωάννη

3. Στεφανάκη Σταύρο του Στυλιανού   Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας  Αγ.Στεφάνου

4. Γερακιανάκη Εμμανουήλ του Ευαγγέλου Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας   Ανατολής

5. Δασκαλάκη Ιωάννη του Γεωργίου εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Γδοχίων

6. Ρεμεδιάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ  Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας  Καβουσίου.

7. Ψυλλινάκη – Μπιλανάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καλαμαύκας

8. Σουργιαδάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κάτω Χωριού

9.Μαστοράκη Εμμανουήλ του Ιωάννη Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μακρυλιάς

10.Τσακιράκη Γεώργιο του Μιχαήλ Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μαλλών

11.Σκουλούδη Εμμανουήλ του Γεωργίου Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μεσελέρων

12. Λαμπράκη Κωνσταντίνο του Νικολάου Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μεταξοχωρίου

13. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη  Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μουρνιών

14. Ταυλάκη Γεώργιο του Ιωάννη  Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μύθων

15. Παντελάκη Αλέξανδρο του Ελευθερίου Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας .Μύρτου

16. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ορεινού

17. Ραπάνη Γεώργιο του Αντωνίου Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Παχείας  Άμμου

18. Αλεξάκη Εμμανουήλ του  Γεωργίου Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Ρίζας

19.Ζουμπουλάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου  Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας  Σταυροχωρίου

20. Πιτροπάκη Νικόλαο του Μάρκου Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Σχινοκαψάλων

21.Πετσαγγουράκη Αιμίλιο του Γεωργίου Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Χριστού.

Να υπογράφουν για την εξυπηρέτηση των Δημοτών που διαμένουν στην Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας και στην Τοπική Κοινότητα εκάστου, τα παρακάτω:

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • Πιστοποιητικά μόνιμης κατοικίας
  • Βεβαιώσεις για χορήγηση αγροτικής άδειας σε στρατιώτες
  • Θεωρήσεις φωτοαντιγράφων από το πρωτότυπο, γνήσιου της υπογραφής και για το αληθές του περιεχομένου παρουσία του ενδιαφερομένου.    

[/checklist]

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον κάθε ενδιαφερόμενο προσωπικά με αποδεικτικό επίδοσης , ν ΄αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας, στο Διαύγεια και στα γραφεία της Δημοτικής Ιεράπετρας και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας.

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

 Πληροφορίες ανάρτησης

Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=11909

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]