Αποδοχή αίτησης παραίτησης Αντιδημάρχου και αντικατάστασή του

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Αποδοχή αίτησης παραίτησης Αντιδημάρχου και αντικατάστασή του

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ.72200
Πληροφορίες: Α.Περάκη
Τηλέφωνο: 28423-40360
Fax: 2842 0 89040
e-mail.aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα, 14-12-2016
Αρ.Πρωτ.: 14269
Αρ.Αποφ: 1336

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή αίτησης παραίτησης Αντιδημάρχου και αντικατάστασή του»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη του:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 αριθμ. 32 Α3, 54 παρ. 4, 58, 59, 61, και 94 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας που δημοσιεύθηκε στο με αρ 237/9-2-2016 ΦΕΚ  τεύχος Β και τροποποιήθηκε στο αριθμ. 838/30-3-2016 τ.Β.

4) Την αριθμ.714/2014, 716/2014,106/2015,201/9-3-2016 αποφάσεις Δημάρχου Ιεράπετρας περί ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας.

5) Το με ΑΠ 62/12-12-2016 έγγραφο του Δημάρχου Ιεράπετρας με το οποίο μας διαβιβάζει την από 2/12/2016 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Φραγκούλη Εμμανουήλ.

6)Το γεγονός ότι πρέπει να οριστεί άλλος ένας αντιδήμαρχος και ν ανατεθούν καθήκοντα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Κάνει δεκτή την αίτηση παραίτησης του κ. Φραγκούλη Εμμανουήλ από 13-12-2016 και τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του που είχαν ανατεθεί με τις αριθμ.714/2014,716/2014,106/2015 και 201/2016 αποφάσεις Δημάρχου Ιεράπετρας.

Β) Τροποποιεί τις ανωτέρω αποφάσεις του και ορίζει από 14-12-2016 για το υπόλοιπο της θητείας  έως 28-02-2017 την κ. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών- Οικονομικών Υπηρεσιών χωρίς αντιμισθία  και μεταβιβάζει σ’ αυτή  τις παρακάτω αρμοδιότητες  που αφορούν:

  • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο  των Τμημάτων των Δ/νσεων του Δήμου  (Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών) καθώς και των Τμημάτων (Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας-Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού- Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (πλην της αρμοδιότητας που αφορά σε Αγροτική Παραγωγή (Γεωργία-Κτηνοτροφία Αλιεία),  οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων  της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω αριθμ.714/2014 απόφαση μας ως ισχύει.

Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στον οριζόμενο, δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας, αναρτάται στο Διαύγεια και στους Πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων.

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]