Γνωστοποίηση : Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Γνωστοποίηση : Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα


dimos-photomark-only-logo
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κανουπάκη
Ταχ.κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες:Α.Περάκη 
Tηλέφωνο: 28423-40319
e-mail.:aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

[separator top=”10″ style=”dotted”]

Αριθμ. Πρωτ οικ.14751 – ΑΔΑ Ω0Ρ2ΩΡ8-ΥΥ3 –  Ιεράπετρα 03.10.2014

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη :

1.Τη διάταξη του άρθρου 161 του Ν. 3584/07 για την κάλυψη θέσης ειδικού γραμματέα.

2) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 2905/21-12-2011).

Γνωστοποιεί

ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη  της θέσης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου και καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).

Β) πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Δ) Δεν πρέπει να είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και Β βαθμού προς τον Δήμαρχο.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 10/10/2014  στα γραφεία του Δήμου (αρμόδια κα Περάκη Αναστασία τηλ. 2842 3 40319 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Δ/ΚΑ

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Τίτλο Σπουδών
  4. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Α΄μέρους του Ν. 3584/07,την επικαλούμενη εμπειρία και ότι δεν  είναι συγγενείς εξ ΄αίματος ή εξ αγχιστείας με το Δήμαρχο.

 [separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]

Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=12451