Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια καυσίμων

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι κατά τις ημέρες του  καύσωνα και για την προστασία των αστέγων
Από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνετα

ΚΥΡΒΕΙΑ 2024 – ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1.ΜΥΡΤΟΣ Αυλή Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Ρεσιτάλ κιθάρας  με  τον διαπρεπή κιθαρίστα  ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ Έναρξη: 9:30 μ.μ Είσοδος: Ελεύθερη Οργάνωση : Πολιτιστική Επιτροπή Μύρτου 2.ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 142 ΤΗΛ. 2813 013 218 – 6932 858624 Facebook – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ www.theatrikiskini.gr Email: […]

Με εξαιρετική επιτυχία και με την παρουσία πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση  «Πόντος – Κρήτη,
Με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων  Νομού Λασιθίου Χρύσα Σοφιανού,  είχε συνάντηση ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια καυσίμων

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Πετράκη Μαρία 
Τηλέφωνο : 2842340354
Πλατεία Κανουπάκη Ιεράπετρα

Αρ.πρωτ.: 19462/31.12.2014

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια καυσίμων

[dropcap]Μ[/dropcap]ετά από τον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2015” συνολικού προϋπολογισμού 416.362,38 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και με ημερομηνία και ώρα για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών την 7η Ιανουαρίου 2015 10:00 π.μ., ο Δήμος μας, προτίθεται  να προχωρήσει σε διαδικασία ανάθεσης  καυσίμων από το Δ.Σ. ποσού 59.735,59 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την από 31/12/2014 Τεχνική έκθεση-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους σε  σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 5η Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00(ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχείο Ιεράπετρας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού (Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ). Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • σφραγισμένη τεχνική και οικονομική προσφορά
  • φορολογική ενημερότητα
  • ασφαλιστική ενημερότητα
  • ποινικό μητρώο
  • πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
  • Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα

   Δεδομένου του μικρού χρονικού διαστήματος από την έκδοση της πρόσκλησης μέχρι την παραλαβή των προσφορών, επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους ότι  μπορούν  μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα παραπάνω ζητούμενα δικαιολογητικά θα κατατεθούν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης καλής εκτέλεσης  και ως εκ τούτου απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης  των δικαιολογητικών αυτών κατά την φάση αξιολόγησης των προσφορών.

Η Προϊσταμένη  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

         Μαρία Φραντζεσκάκη

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • ierapetra.gov.gr  :  Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
  • Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=13653

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”TmimaPromitheion”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]