Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού (εικαστικοί καλλιτέχνες)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού (εικαστικοί καλλιτέχνες)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 31, 722 00 Ιεράπετρα
Τηλέφωνο: 28423 40380
Πληροφορίες Α. Πλουσάκη
Fax: 28420 25922
Email: koinopolitia@ ierapetra.gov.gr
Ιεράπετρα : 19-8-2015
Αριθμ. πρωτ.: 1996

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ             

Του ΝΠΔΔ «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας), Τμήμα Πολιτισμού και Παιδείας – Εικαστικό  Εργαστήρι,  που εδρεύει στην Ιεράπετρα, Δημοκρατίας 31 με την διαδικασία του Π.Δ. 524/17.6.1980, για την πρόσληψη τριών (3) εικαστικών  καλλιτεχνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθίου, για χρονικό διάστημα (8) μηνών.

H  Πρόεδρος του Δ.Σ. της « ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» έχοντας υπόψη:

 1. Το με αριθμ. πρωτ. 16677/22 – 6 – 2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)» με το οποίο μας ανακοινώνεται η με αριθμ. πρωτ. οικ. 20634/17 – 6 – 2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΓ75465ΦΘΕ-5Η8) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 ν. 4325/2015, με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» δεκατεσσάρων (14) ατόμων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
 2. Tις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α’ /28-6-2007)
 3. Tις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α’ /28-6-2007)
 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
 5. Το με αριθμ. πρωτ. 7057/25-2-2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ με θέμα: «Προγραμματισμός  προσλήψεων  έκτακτου   προσωπικού   έτους  2015  στους  ΟΤΑ  α΄ και β΄ βαθμού και το ΝΠΙΔ αυτών» και το σχετικό ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).
 6. Τις διατάξεις του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134 τ. A’/17.07.1980) και του ΠΔ 523/80 (ΦΕΚ 134 τ. A’/17.07.1980).
 7. Tη με αριθμ. πρωτ.: 10036/12-08-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού  του  Εικαστικού  Εργαστηρίου  για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» του  Δήμου  Ιεράπετρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.524/1980.
 8. Τις ανάγκες του Εικαστικού   Εργαστηρίου  Ιεράπετρας.
 9. Τον ΟΕΥ (ΦΕΚ τ.Β 2869/19-12-2011) της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού εικαστικού  προσωπικού για το  Εικαστικό  Εργαστήρι  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθίου, συνολικού αριθμού τριών  (3) ατόμων, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες,  για τη διδασκαλία των παρακάτω καλλιτεχνικών ειδικοτήτων τoυ   Εικαστικού   Εργαστηρίου   Ιεράπετρας.

Α) Ζωγράφου

Θέσεις : Μία (1)

Β) Αγιογράφου

Θέσεις:  Μία  (1)

Γ) Γλύπτη- Κεραμίστα

Θέση : Μία (1)

Συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ Πίνακα Α).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά α/α θέσης)
Α/Α Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

1 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα

 

Εικαστικός    Καλλιτέχνης  ειδικότητα:

Ζωγράφος

Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1
2 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Εικαστικός  Καλλιτέχνης     ειδικότητα: Αγιογράφος Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1
3 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Εικαστικός Καλλιτέχνης    ειδικότητα:

Γλύπτης-Κεραμίστας

Οκτώ (8)μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά α/α θέσης)
Α/Α Θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1,3 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Κάτοχοι  πτυχίων  Καλών  Τεχνών ή   Εικαστικών  Τεχνών ή  Εικαστικών  και  Εφαρμοσμένων  Τεχνών  με  κατεύθυνση  τη   Ζωγραφική  ή  τη  Γλυπτική.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ A‘ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης  καλλιτεχνικής  ειδικότητας  για  το  οποίο  προσλαμβάνεται  ο   υποψήφιος  αναγνωρισμένης  Σχολής   της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εγγεγραμμένος  καλλιτέχνης  αντίστοιχης  ειδικότητας ή τριετής (3) αποδεδειγμένη  συμμετοχή  σαν  εικαστικός  σε  εικαστικά  εργαστήρια  ή  εργαστήρια  Τεχνών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Γ’  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον  οι  θέσεις  δεν   καλυφθούν  από  υποψηφίους  με  τα  ανωτέρω   προσόντα ) επαρκείς  εικαστικές  γνώσεις   προσηκόντως  αποδεικνυόμενες

2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης σχολής καλλιτεχνικής ειδικότητας για το οποίο  προσλαμβάνεται ο υποψήφιος   αναγνωρισμένης  Σχολής   της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ A‘ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Τριετής (3) αποδεδειγμένη  συμμετοχή  σαν  εικαστικός  σε  εικαστικά  εργαστήρια  ή  εργαστήρια  Τεχνών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον  οι  θέσεις  δεν   καλυφθούν  από  υποψηφίους  με  τα  ανωτέρω   προσόντα ) επαρκείς  εικαστικές  γνώσεις   προσηκόντως  αποδεικνυόμενες.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
 3. Δεν απαιτείται ως προσόν επιλογής η απόδειξη κατοχής της ελληνικής ιθαγένειας, υπό τους περιορισμούς βεβαίως του άρθρου 1 και 2  του Ν.2431/1996 ή/και του Οργανισμού ή Κανονισμού του εκάστοτε φορέα. Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της προκήρυξης (ενότητα Α). Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (Ν.3584/2007).
 5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετά της αιτήσεως συνυποβάλλονται άπαντα τα υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμενα δικαιολογητικά γενικών και ειδικών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.

Δικαιολογητικά Γενικών Προσόντων

Ειδικότερα, ο υποψήφιος με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:

 1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής  προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει:

       Α) Το Δήμο ή την Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο (βλ Παράρτημα)

            Β) Την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή τη

νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.

           Γ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, και ότι: α) δεν καταδικάσθηκε για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης Α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, γ) δεν έχει , λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις

Δ) Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.

Ε) Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του, ειδικώς εάν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος.

Δικαιολογητικά Ειδικών Προσόντων

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα της ανακοίνωσης» δικαιολογητικά.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών όπως αναφέρεται στον Πίνακα  Β.

Λαμβάνεται υπόψη το Δίπλωμα ή το Πτυχίο.

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ- ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 1. Επικυρωμένα αντίγραφα Βεβαιώσεων καλλιτεχνικής ή διδακτικής εμπειρίας της αντιστοίχου ή παρεμφερούς καλλιτεχνικής ειδικότητας

Ως σταδιοδρομία και αποδεδειγμένη συμμετοχή  λογίζεται η εμπειρία που αποκτήθηκε στην αντίστοιχη ειδικότητα της αίτησης του υποψηφίου. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη από την ημερομηνία κτήσης του αντίστοιχου πτυχίου ή διπλώματος όπου απαιτείται αυτό. Λαμβάνονται επίσης υπόψη κατά την κρίση της επιτροπής συναφή εμπειρία σε εικαστικά   εργαστήρια.

 1. Βιογραφικό Σημείωμα

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον α/α θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα Απαραίτητα Δικαιολογητικά και  να την καταθέσουν στην  Γραμματεία του ΝΠΔΔ  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» ,Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλ. από 22-8-2015 έως και 31-8-2015.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς Επιτροπής Επιλογής  που ορίστηκε με την με αριθμ. πρωτ. 10036/12-8-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η  οποία και θα συνεδριάσει στα γραφεία Δ/νσης της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, την Δευτέρα 7-9-2015. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της επιτροπής επιλογής. Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα –κατάλληλα δικαιολογητικά, αποκλείονται από την Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.  Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την  Επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερον τρόπο ενώπιον της  ή από  οριζόμενο από αυτήν, ειδικό εξεταστή.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίησή τους από την « ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής :

 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου τύπου Α’ (για άνδρες)
 • Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας από κατάλληλη υγειονομική επιτροπή.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού.

Η περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί ως ορίζει το ΠΔ 524/17.6.80.

Η Επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή ως ορίζει το ΠΔ 524/17.06.80.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο Κτίριο του Νομικού Προσώπου, συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από τρεις υπαλλήλους του Ν.Π.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρύσα Χατζημαρκάκη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Α. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων:

 • Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
 • Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
 • Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
 • Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
 • Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Επιπλέον για την απόδειξη της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων γίνεται δεκτό στην παρούσα προκήρυξη η ενός(1) έτους τουλάχιστον διδακτική ή καλλιτεχνική εμπειρία των υποψηφίων χωρίς ελληνική ιθαγένεια σε αντίστοιχες καλλιτεχνικές δομές (εικαστικά εργαστήρια).

Β. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο (για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας).

Ο υποψήφιος χωρίς ελληνική ιθαγένεια που είναι πολίτης Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποδείξει την ιδιότητα του δημότη, οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να αναγράφεται ότι διαμένει μόνιμα στο Δήμο ή την Κοινότητα (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας) κατά τον ελάχιστο χρόνο που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και απαιτείται για την εγγραφή ελλήνων πολιτών στα δημοτολόγια αυτών.

Ο υποψήφιος χωρίς ελληνική ιθαγένεια που δεν είναι πολίτης Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποδείξει την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Την ίδια βεβαίωση προσκομίζουν και οι «μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας».

Γ. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:

 1. Επικυρωμένα αντίγραφα Βεβαιώσεων καλλιτεχνικής ή διδακτικής εμπειρίας της αντιστοίχου ή παρεμφερούς καλλιτεχνικής ειδικότητας φορέων δημόσιου ή αναγνωρισμένου καλλιτεχνικού ιδιωτικού τομέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας και σε περίπτωση βεβαιώσεων ιδιωτικού τομέα υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
 2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της  εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της  εμπειρίας.

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:

 • Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και

Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή, επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν.148/26-12-1913/1-2-1914.

Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την ανακοίνωση, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999 και του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λπ.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους:

 1. Αντίγραφο ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (με ότι ορίζει η ανακοίνωση).
 3. Υπεύθυνη δήλωση με ότι ορίζει η ανακοίνωση.
 4. Τίτλοι σπουδών .
 5. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας (βεβαιώσεις καλλιτεχνικής ή διδακτικής εμπειρίας κλπ) , όπως ακριβώς ορίζονται στην οικεία ανακοίνωση .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω κατάλογος δικαιολογητικών είναι συνοπτικός και δεν περιλαμβάνει ειδικές περιπτώσεις απόδειξης κριτηρίων – ιδιοτήτων, για τις οποίες μπορεί να απαιτούνται άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανακοίνωση ή το παράρτημα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν πλήρως και με προσοχή την ανακοίνωση και το παράρτημά της, προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερώς και με ακρίβεια για το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη των προσόντων που επικαλούνται.

H Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρύσα Χατζημαρκάκη