Διακήρυξη για εκμίσθωση αιγιαλού για τοποθέτηση καντινων στο νησί Χρυσή

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Διακήρυξη για εκμίσθωση αιγιαλού για τοποθέτηση καντινων στο νησί Χρυσή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Προκηρύσσει  δημόσια, ανοικτή, πλειοδοτική, προφορική δημοπρασία ενώπιον  της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στη Νήσο Χρυσή, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος, με αποκλειστικό σκοπό την τοποθέτηση και λειτουργία δύο τροχήλατων καντινών – αναψυκτηρίων (αυτοκινούμενων ή μη), ως κατωτέρω:

Α/Α ΘΕΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΕΜΒΑΔΟΝ τ.μ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Ε.Γ.Σ.Α.

1 ΘΕΣΗ : Παραλία «ΒΟΥΓΙΟΥ ΜΑΤΙ»

1

ΧΡΗΣΗ : Τοποθέτηση (1) καντίνας – αναψυκτηρίου για την εξυπηρέτηση των λουομένων.

 

 

 

 

 

15,00

 

Χ

 

657213,22

 

657209,48

 

657211,31

 

657215,27

 

Υ

 

3859928,12

 

3859925,59

 

3859922,97

 

3859925,45

2 ΘΕΣΗ : Παραλία «ΠΕΛΕΓΚΡΙΝΑ»

2

ΧΡΗΣΗ : Τοποθέτηση μίας (1) καντίνας – αναψυκτηρίου για την εξυπηρέτηση των λουομένων.

 

 

 

 

 

15,00

 

Χ

 

657195,02

 

657199,92

 

657199,88

 

657195,02

 

Υ

 

3860372,62

 

3860372,49

 

3860369,38

 

3860369,58

Άρθρο 1ο

Τα τροχήλατα αναψυκτήρια – καντίνες (αυτοκινούμενα ή μη), πρέπει να είναι  εφοδιασμένα με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α, της με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459 /30−7−2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ.  Για τις παραχωρήσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.

Δεν πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένα με το έδαφος και η τοποθέτηση τους δεν πρέπει να δημιουργεί προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού ή προστριβών με πολίτες ή προβλήματα αισθητικής ή  υγιεινής.

Άρθρο 2ο

Η δημοπρασία είναι φανερή και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, (Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο την 9-6-2016 ημέρα  Πέμπτη με ώρα έναρξης 12.00 και ώρα λήξης 13.00 ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής.συγκεκριμένα:

Θέση 1η Παραλία «Βουγιού Μάτι» (Νότια  παραλία)ώρα έναρξης 12.00 έως 12.30

Θέση 2η Παραλία «Πελεγκρίνα» (Βόρεια παραλία) ώρα έναρξης 12.30 έως 13.00

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος

ενδιαφερόμενος

 1. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, για όποια από τις δύο θέσεις τοποθέτησης και λειτουργίας των τροχήλατων καντινών ενδιαφέρεται, αναγραφομένης της θέσεως στον τίτλο της εγγυητικής επιστολής ή του γραμματίου, ως εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία. Η εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο του τελευταίου πλειοδότη θα παραμείνει στο Δήμο μέχρι την κατακύρωση της δημοπρασίας από την αρμόδια αρχή, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας ίσης προς το 1/6 του όλου μισθώματος, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Εγγυητικές επιστολές και γραμμάτια των υπολοίπων συμμετεχόντων θα επιστραφούν σε αυτούς, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση παράβασης όρου της υπογραφόμενης σύμβασης.

 1. Βεβαίωση μη ύπαρξης εις βάρους του βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής, η οποία αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 2. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 3. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη πτωχευτικού συμβιβασμού και μη ύπαρξης ανοιγείσας διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση.
 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα της δωροδοκίας, απάτης, υπεξαίρεσης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ψευδορκίας, νόμου περί ναρκωτικών και παραβίαση κατ’ εξακολούθηση υγειονομικών διατάξεων που ισχύουν για Κ.Υ.Ε
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι από κανένα νόμιμο λόγο δεν αποκλείεται η συμμετοχή του στη δημοπρασία και η σύναψη της σύμβασης.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ουδεμία απαίτηση θα έχει εκ του Δήμου Ιεράπετρας σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη υπογραφής της σύμβασης.
 7. Η υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να βεβαιώνεται για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου και θα πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά.

Προκειμένου για νομικό πρόσωπο προσκομίζονται τα κάτωθι αναφερόμενα, ανάλογα με τη μορφή του, έγγραφα:

Σε περίπτωση ΑΕ

 • Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας
 • Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, σε ακριβές αντίγραφο

από το ΜΑΕ

 • Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρμόδια Υπηρεσία, με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου για την καταχώρηση αυτού στο ΜΑΕ και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ για τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή την εντολή προς δημοσίευση της αρμόδιας Υπηρεσίας ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση ΕΠΕ

 • Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του σε αντίγραφα νομίμως θεωρημένα, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ
 • Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ.

Σε περίπτωση Προσωπικών Εταιρειών

 • Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα νομίμως θεωρημένα
 • Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας / Ένωσης Προσώπων

Σε περίπτωση ομίλων, συμπράξεων, κοινοπραξιών εταιριών, υπό σύσταση κοινοπραξιών και εν γένει περισσότερων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού Προσφορά, θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση προσώπων

Άρθρο 3ο

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί (συμμετέχοντες):

Όσοι τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε διαδικασία εκκαθάρισης ή παύσης δραστηριοτήτων, σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.

Όσοι δεν είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Όσοι δεν είναι ενήμεροι ως προς τις οφειλές τους προς το Δήμο.

Όσοι έχουν κηρυχτεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία ή ενώ προσκλήθηκαν από την Υπηρεσία δεν προσήλθαν για υπογραφή σύμβασης.

Όσοι δεν αποδεικνύουν ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της παρούσας.

Όσοι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 4ο

Η πρώτη προσφορά ορίζεται ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά 3% και κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας να είναι τουλάχιστον κατά 3% ανώτερη από την προηγηθείσα.

Άρθρο 5ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης χρήσεως.

O εγγυητής πρέπει να προσκομίσει φορολογική, ασφαλιστική και δημοτική ενημερότητα, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν  συμμετέχει σε εταιρεία που οφείλει στο Δήμο.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Λασιθίου, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα τρία (3) αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού 30% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του ελληνικού δημοσίου, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου και του Δήμου.

Άρθρο 6ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και ενέχεται για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η παραχώρηση χρήσης θεωρείται ότι έγινε οριστικά.

Άρθρο 7ο

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) για την κάθε θέση, το οποίο επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου και αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31-12-2016.

Άρθρο 8ο

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα, που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ποσοστό τουλάχιστον 30%  επί του συνολικού μισθώματος, υπέρ του Ο.Τ.Α.

Το υπόλοιπο ποσοστό που απομένει, θα καταβληθεί στο Δήμο εντός 30 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης θα καταβάλλεται με τη νόμιμη προσαύξηση που ισχύει για τις υπερημερίες καταβολών προς το Δήμο.

Η καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος παρέχει στον εκμισθωτή ΟΤΑ το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση με συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο: ι) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014.  ιι) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «ΟΡΕΝ» της ΕΚΧΑ Α.Ε. («ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών») όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός ιιι) απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται.

Ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας/ Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λασιθίου αντίγραφο του πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσία Λασιθίου, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης οι τυχόν υποδείξεις του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου από το Δήμο, το μισθωτή και τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Λασιθίου, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

Άρθρο 9ο

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2016. Ελάχιστη υποχρεωτική παραμονή του μισθωτή από την υπογραφή της σύμβασης έως και 10/01/2017.

Άρθρο 10ο

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/7-4-15 (ΦΕΚ 578Β/09-04-2015) των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11ο

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ»
(Άρθρο 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001)

1.ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001), στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α1 Βαθμού γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουσμένους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ανακλίντρων (ξαπλωστρών), ομπρελών, καθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου κλπ.)
Στην περίπτωση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, επιτρέπεται η χρήση ειδικής σκηνής τύπου κιόσκι (μη σταθερής κατασκευής) για τοποθέτηση σωστικών μέσων (ατομικών σωσιβίων, κλπ) επιφάνειας έως 5 τ.μ., εντός του παραχωρούμενου χώρου.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή, που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος (π.χ. πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις, κλπ.)

Απαγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάμπινγκ (Ν.2160/93).

Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινούμενων, αυτοκινήτων κλπ.

Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού- παραλίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαμορφώσεις ώστε να διατηρείται η μορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής. Δεν επιτρέπονται επιχωματώσεις ή άλλες διαμορφώσεις με τη χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου.

2.ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ

Με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την ακτογραμμή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10-4-2012 για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, στους παραχωρούμενους χώρους σε ακτές, επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης τοποθετημένων τόσο παράλληλα όσο και κάθετα στην ακτή, πλάτους μέχρι 0,80μ., στο επίπεδο της άμμου ή ελάχιστα εκατοστά πάνω από αυτή (για λόγους οριζοντίωσης της επιφάνειας βάδισης).
Για μήκος παραχωρούμενης επιφάνειας μέχρι 30 μ. επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2) διαδρόμων πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο (εγκάρσιες διαβάσεις) ανά παραχωρούμενη επιφάνεια αιγιαλού-παραλίας, ενώ για μήκος παραχωρούμενης επιφάνειας που υπερβαίνει τα 30μ. επιτρέπεται η τοποθέτηση περισσότερων διαδρόμων με αναλογία ενός διαδρόμου ανά 20 επί πλέον μέτρα μήκους παραχωρούμενης έκτασης.

Για την κυκλοφορία παράλληλα με την ακτή επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου παράλληλα με την ακτή ανά δύο σειρές ομπρελών, που θα συνδέεται εγκάρσια με τους κάθετους προς την ακτή διαδρόμους.

 1. ΦΥΤΕΥΣΗ

Η προστασία, φροντίδα και συντήρηση του υφισταμένου πρασίνου αποτελεί από κοινού υποχρέωση του αρμόδιου Ο.Τ.Α. και του επιχειρηματία που έχει την εκμετάλλευση του χώρου.

 1. ΑΡΧΕΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Στις κατασκευές-διαμορφώσεις εντός του παραχωρηθέντος χώρου για τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) και καθισμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν φυσικά υλικά φιλικά και εναρμονισμένα με το περιβάλλον χωρίς εξεζητημένους χρωματισμούς. Τέτοια υλικά είναι αυτά που συνήθως εμπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία και η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην κατασπατάληση ορυκτών πόρων. Παραδείγματα υλικών ανάλογα με το αντικείμενο δίνονται στη συνέχεια:

– Ομπρέλες :   Ξύλινος ιστός από εμποτισμένο ξύλο, σκελετός από εμποτισμένο ξύλο εναλλακτικά από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα ή αλουμίνιο. Επικάλυψη από ύφασμα, ξύλο, Rattan, πλεκτά φύκια, ξερά φύλλα, χόρτα, ψάθα, πλεγμένο καλάμι.

– Ξαπλώστρες :  Οι ξαπλώστρες μπορεί να είναι σταθερές ή ανακλινόμενες, ξύλινες, μεταλλικές (αλουμινίου) ή πλαστικές, σταθερές ή τροχήλατες. Επενδύονται με ύφασμα και μπορεί να διαθέτουν υφασμάτινα μαξιλάρια.
– Τραπεζάκια :  Τα τραπεζάκια ορθογώνια ή κυκλικά δύνανται να συμπληρώνουν μόνο τη συνηθισμένη διάταξη-σετ (ξαπλώστρα+τραπεζάκι-ομπρέλα+ξαπλώστρα). Μπορεί να είναι ξύλινα, μεταλλικά (γαλβανισμένου χάλυβα ή αλουμινίου) ή πλαστικά.
– Διάδρομοι πρόσβασης  Για την κατασκευή τους προτιμάται η χρήση υδατοπερατών και θερμοαπωθητικών ψυχρών υλικών με αντιολισθηρή επιφάνεια. Κατάλληλα υλικά είναι το εμποτισμένο ξύλο στερεωμένο πάνω σε ξύλινα δοκάρια. Τα ξύλινα στοιχεία τοποθετούνται ελεύθερα ή ενώνονται μεταξύ τους με ειδικούς μεταλλικούς συνδέσμους από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα. Αποκλείεται η χρήση σκυροδέματος, ασφάλτου, κοινών πλακιδίων δαπέδου, ενώ επιτρέπεται (υπό προϋποθέσεις) η τοποθέτηση τοπικής πέτρας πάνω σε άμμο χωρίς τη χρήση συνδετικού υλικού.

– Αρθρωτό  (κουμπωτό) ξύλινο δάπεδο : (Εάν και όπου προβλέπεται). Συνίσταται από επί μέρους τεμάχια μέγιστης επιφάνειας ενός (1) τ.μ., από ξύλα εμποτισμένης ξυλείας κατεργασμένα ή ακατέργαστα, πάνω σε ξύλινα δοκάρια χωρίς μόνιμη στήριξη, που ενδείκνυνται για χρήση κοντά στη θάλασσα και με μέγιστο ύψος δέκα (10) εκατοστών. Τα τεμάχια αυτά κουμπώνουν μεταξύ τους, ή μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους μέσω ειδικών μεταλλικών συνδέσμων από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα.

– Χειρολισθήρες – κουπαστές : (όπου απαιτείται, για εξυπηρέτηση ΑμεΑ).
Από ξύλο εμποτισμένης ξυλείας κατεργασμένο ή ακατέργαστο ή ανοξείδωτο χάλυβα 316, υλικό που ενδείκνυται για χρήση κοντά στη θάλασσα. Από το ίδιο υλικό κατασκευάζονται και οι μεταλλικοί σκελετοί των λυόμενων κατασκευών για την είσοδο και έξοδο από το νερό των ΑμεΑ. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί γαλβανισμένος χάλυβας με δύο στρώσεις και τελική στρώση από πολυεστερική βαφή που απαιτεί όμως και τακτική συντήρηση.

 1. ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επιτρέπεται μόνον χαμηλός και περιορισμένος φωτισμός στο απολύτως αναγκαίο για λόγους ασφαλείας και καθοδήγησης, ώστε να μην αλλοιώνεται η σχέση με τη φύση. Τοποθετούνται φωτιστικά σώματα που παρέχουν διάχυτο φωτισμό και έχουν τέτοια διαμόρφωση ώστε να εμποδίζεται ο σχηματισμός φωτεινής δέσμης που θα μπορούσε να αποπροσανατολίσει ζώα, να ενοχλήσει επισκέπτες και περίοικους καθώς και πλωτά μέσα. Σε περίπτωση που ο φωτισμός εξασφαλίζεται από φωτιστικά σώματα σε ιστούς αυτοί τοποθετούνται εκτός των ορίων των διαμορφωμένων διαδρόμων κυκλοφορίας. Οι καλωδιώσεις φθάνουν στα φωτιστικά σημεία συνήθως υποδαπέδια (προστατευμένα εντός μεταλλικών στεγανών σωληνώσεων-καναλιών) είτε κατ’ εξαίρεση εναέρια πάντα με ασφαλή, καλαίσθητο και συντεταγμένο τρόπο. Συνιστάται η ηλεκτροδότηση με χαμηλή τάση 48V (ΙΡ65)για λόγους ασφαλείας.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο. Η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να μην ξεπερνάει τα 50 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης επιφάνειας.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ
  Στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, που παραχωρούνται για να τοποθετηθούν ομπρέλες και ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), ως «σετ» νοείται ο συνδυασμός 1 ομπρέλα με τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετημένες εκατέρωθεν του ιστού. Για τις ανάγκες των υπολογισμών προβλέπεται ότι ένα τέτοιο τυπικό σετ καταλαμβάνει κατ’ ελάχιστον επιφάνεια 5,0 τ.μ. (ξαπλώστρα+ομπρέλα-τραπεζάκι + ξαπλώστρα). Το εμβαδόν που καταλαμβάνουν τα συνολικά τοποθετούμενα «σετ» δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 50% της επιφάνειας που έχει συνολικά παραχωρηθεί.

Μεταξύ της πρώτης σειράς σετ ανακλίντρων-ομπρελών και ακτογραμμής θα πρέπει να παραμένει ακάλυπτος διάδρομος υποχρεωτικού πλάτους 5,0μ, ο οποίος θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουσμένων παράλληλα με τη θάλασσα, (ελάχιστη απόσταση μεταξύ θάλασσας και κοντινότερης ξαπλώστρας 5,0 μ).

Κατά τη διάρκεια παραχώρησης τόσο οι ομπρέλες, όσο και τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες) δύνανται να παραμένουν ανοικτά για όλο το εικοσιτετράωρο. Μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης τόσο τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), όσο και ομπρέλες και τα λοιπά είδη αναψυχής (θαλάσσια ποδήλατα, κανό κλπ) απομακρύνονται από το χώρο του αιγιαλού, παραλίας κλπ.

 1. ΕΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΑΚΤΩΣΗ

Επιτρεπόμενοι τρόποι σύνδεσης των κινητών κατασκευών επί του αιγιαλού και της παραλίας είναι εκείνοι που δεν αλλοιώνουν τη φυσική μορφολογία τους και δεν ενέχουν χαρακτηριστικά μόνιμης σύνδεσης με το έδαφος. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανωτέρω κινητές κατασκευές συνδέονται με το έδαφος με διατάξεις προσωρινής στήριξης ή έδρασης (απλής έμπηξης – πάκτωσης π.χ. τύπου ανεστραμμένου Τ, χωρίς σκυρόδεμα) με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας των λουσμένων λόγω καιρικών συνθηκών (ανέμων) και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άμεση αποξήλωση, μετακίνηση ή μεταφορά τους.
Μετά το πέρας της περιόδου χρήσης οι διατάξεις έδρασης (βάσεις, εμπήξεις – πακτώσεις, κ.λπ.) θα πρέπει να αποκαλύπτονται και να αφαιρούνται χωρίς να παραμένουν εγκιβωτισμένες στην άμμο σε αναμονή της επόμενης περιόδου.

Άρθρο 12ο

Τα προς παραχώρηση (δύο) τμήματα αιγιαλού στις θέσεις Βουγιού Μάτι και Πελεγκρίνα, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την τοποθέτηση – λειτουργία  τροχήλατων (αυτοκινούμενων ή μη) καντινών – αναψυκτηρίων (μία σε κάθε θέση), εφοδιασμένων  με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α, της υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459/30−7−2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ.

Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας και της μεταφοράς των τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντινών) στους ορισθέντες  χώρους του αιγιαλού.

Ο μισθωτής  έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό του κοινοχρήστου χώρου. Mε δική του ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει σε εμφανή σημεία του εκμισθωμένου χώρου δύο (2) και πλέον καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων και γενικά να φροντίζει για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, χωρίς να παρεμποδίζει τους λουόμενους.

Απαγορεύεται αυστηρά, σε όλη τη διάρκεια της χρήσης η τοποθέτηση στο χώρο αυτό, αντικειμένων ξένων προς τη χρήση.

Ο μισθωτής υποχρεούται να έχει συνεχώς αναρτημένο κατάλογο τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με τα προσφερόμενα είδη και τις τιμές τους, οι οποίες θα είναι τελικές για τον πελάτη. Οι τιμές αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν την αντίστοιχη τιμή των καταστημάτων της Ιεράπετρας πέραν του 20% για όλα τα προς πώληση είδη, ως τιμή δε αναφοράς κάθε πωλούμενου είδους θεωρείται η μέση αντίστοιχη τιμή πώλησης τεσσάρων από τα παραπάνω καταστήματα, εκ των οποίων δύο θα είναι επιλογή του Δήμου και δύο του μισθωτή. Τα παρεχόμενα προϊόντα και οι εν γένει υπηρεσίες πρέπει να τηρούν προδιαγραφές συστήματος διασφάλισης ποιότητας (HACCP-ISO). Ο μισθωτής πρέπει να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε όλες της δραστηριότητες της επιχείρησης.

Ο Δήμος Ιεράπετρας δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική ή νομική κατάσταση ή θέση του μισθίου, για την οποία τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτής, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επ’ αυτού, ούτε δικαιούται για τους λόγους αυτούς επιστροφής ή μείωσης του μισθώματος ή να λύσει τη μίσθωση.

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη και ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση άρνησης χορήγησης άδειας από οποιαδήποτε  δημόσια υπηρεσία.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες και τα όριά του σε καλή κατάσταση, προστατεύοντάς το από κάθε καταπάτηση.

Συνομολογείται ρητά ότι η άρνηση του μισθωτή να αποκαταστήσει τις ζημίες που τυχόν προκαλέσει, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης με όλες τις σχετικές σε βάρος του μισθωτή συνέπειες που επέρχονται από αυτή.

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος συμβεί στους χώρους που εκμισθώνει.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται σε περίπτωση αποβολής του μισθωτή από τους χώρους αυτούς για οποιονδήποτε λόγο και από οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου και η μίσθωση λύεται αυτόματα χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή για οποιονδήποτε λόγο.

Δεδομένου ότι η Νήσος Χρυσή ευρίσκεται εντός του πλαισίου απολύτου προστασίας λόγω του ότι έχει χαρακτηρισθεί περιοχή Natura, είναι αρχαιολογικός χώρος, δασική έκταση, καταφύγιο άγριο ζώων, και περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, ο μισθωτής υποχρεούται να πληροί και να εφαρμόζει τα προσήκοντα ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας, υγιεινής,  καθαριότητας,  προστασίας του περιβάλλοντος και  γενικά οι χώροι να είναι πλήρως εναρμονισμένοι με την αισθητική του περιβάλλοντος και  τους όρους τουριστικής εμφάνισης.

Ο μισθωτής έχει υποχρέωση σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί  των  κοινοχρήστων χώρων, να  ενημερώνει  άμεσα  το  αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λασιθίου, προκειμένου αυτό να  προβαίνει  στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Οφείλει να παραδώσει τους κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους κατάσταση μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της μισθωτικής σχέσης.

Άρθρο 13ο

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, για λόγους κατασκευής λιμενικών έργων, καθώς και για λόγους μη τήρησης της κείμενης νομοθεσίας

Άρθρο 14ο

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του ανταλλάγματος χρήσεως (μισθώματος) για κανένα λόγο και αιτία και ιδίως, λόγω τυχόν πρόωρης λήξης της μίσθωσης εκ μέρους του μισθωτή, ο οποίος με τη σύμβαση μίσθωσης θα παραιτηθεί από διάρρηξη ακυρώσεως, από μείωση μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και απρόοπτης μεταβολής, από αναζήτηση των δοθέντων και από μη καταβολή των συμφωνηθέντων.

Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της παραχώρησης, αυτός υποχρεούται στην καταβολή όλου του ανταλλάγματος – μισθώματος, που αφορά στον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική παρέμβαση υπέρ του Δήμου, η εγγυητική επιστολή που έχει δοθεί στο Δήμο για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση παράβασης όρου της υπογραφόμενης σύμβασης.

Επίσης, ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή σε περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάκλησης της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, από την πλευρά του Δημοσίου ή λόγω της καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή ανακαλούνται αυτοδίκαια όλες οι παραχωρήσεις που έχουν γίνει χωρίς καμία ευθύνη του Δήμου

Άρθρο 15ο

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές.

Άρθρο 16ο

Απαγορεύονται στους παραχωρηθέντες χώρους, ρητά, τα παρακάτω:

 1. Η επέκταση πέραν του παραχωρημένου χώρου.
 2. Η περίφραξη του παραχωρούμενου χώρου.
 3. Η αναίρεση με οποιοδήποτε τρόπο του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού.
 4. Η δημιουργία εγκαταστάσεων που είναι δυνατόν να αναιρούν τον κοινόχρηστο

χαρακτήρα του.

 1. Η ύπαρξη άλλων κατασκευών γύρω από την καντίνα, όπως εξωτερικά ψυγεία,

διαφημιστικά, πινακίδες και φωτεινές επιγραφές.

Οι παραβάτες θα καταγγέλλονται  στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, οι οποίοι και θεωρούνται ουσιώδεις.

Άρθρο 17ο

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Η αθέτηση κάποιου όρου της παρούσας συγγραφής από το μισθωτή συνεπάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου και την έξωσή του από το μίσθιο.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής καταστεί  έκπτωτος, η κατατεθειμένη στο Δήμο εγγύηση της καταβολής, καταπίπτει λόγω ποινικής ρήτρας υπέρ του Δήμου αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 18ο

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας  και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Εάν δε κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφεται δι’ άλλου παρουσία δύο μαρτύρων που προσυπογράφουν. Η παρά του πλειοδότη και εγγυητή προσυπογραφή περιττεύει, όταν η κατακύρωση γίνεται βάσει έγγραφης προσφοράς τους.

Αν αμέσως μετά το πέρας της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής δεν υπογράψουν αμφότεροι τα πρακτικά, η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας μέσω του Προέδρου της προσκαλεί τον πλειοδότη αυθημερόν εγγράφως και επί αποδείξει δια των Αστυνομικών Αρχών ή υπαλλήλου του Δήμου, όπως συμμορφωθεί με τα ανωτέρω εντός 24 ωρών, επί απειλή αναπλειστηριασμού εις βάρος του. Παρελθούσης της προθεσμίας αυτής ενεργείται οίκοθεν εις βάρος του αναπλειστηριασμός κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του Π.Δ. 11/1929.

Ο εγγυητής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια και τη σχετική σύμβαση, θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη – μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και κάθε σχετική υποχρέωσή του, στερούμενος του ευεργετήματος της ένστασης διζήσεως και διαιρέσεως, από τα οποία θα παραιτηθεί με σχετική δήλωσή του  κατά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Μετά την υπογραφή τους τα πρακτικά υποβάλλονται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου δια κοινής αιτιολογημένης εκθέσεως περί του συμφέροντος ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας, συνοδευόμενα από τη διακήρυξη και τις αποδείξεις της δημοσίευσής τους προς έγκριση ή ακύρωση.

Άρθρο 19ο

Το πρακτικό της δημοπρασίας μετά τη λήξη της υπογράφεται από τον πλειοδότη, τον εγγυητή αυτού, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υπόκειται δε σε έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση μη έγκρισής του για οποιονδήποτε λόγο από την Οικονομική Επιτροπή, ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση.

Άρθρο 20ο

Η παραχώρηση της χρήσης είναι απλή, δεν αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της και διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στη με αριθμό ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 21

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα  Γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας(Δημοκρατίας 31)3ο όροφος (αρμόδια κα Μαριδάκη Αρετή), από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:00-13:00, Τηλέφωνο 2842 3 40361 .

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ιεράπετρας, στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λασιθίου,  και στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ.