Ανακοίνωση: Καθορισμός οικόσιτων ζώων και πτηνών εντός σχεδίου πόλεως

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Ανακοίνωση: Καθορισμός οικόσιτων ζώων και πτηνών εντός σχεδίου πόλεως

Δήμος Ιεράπετρας
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ιεράπετρα 17.9.2015

Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιεράπετρας γνωστοποιεί ότι έχει εκδοθεί η με αριθμ. πρωτ. 4765 / 2015 Απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με θέμα: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ».

Βάση αυτού έχει καθοριστεί ότι η διατήρηση οικόσιτων ζώων και πτηνών στους οικισμούς των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια έχει ως εξής:

Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων και πτηνών εντός του Σχεδίου Πόλεως της Ιεράπετρας

Στους περιαστικούς οικισμούς και σε απόσταση 50 μέτρων από τελευταίο νόμιμο κτίσμα, επιτρέπεται η διατήρηση μέχρι πέντε ( 05 ) αιγοπροβάτων με τα παράγωγά τους, δέκα ( 10 ) ορνίθων ή άλλων πτηνών μη συμπεριλαμβανομένων των νεοσσών και τριών ( 03 ) κουνελιών μη συμπεριλαμβανομένων των θηλαζόντων.

Στους λοιπούς οικισμούς ( εκτός των τουριστικών ) επιτρέπεται η διατήρηση μέχρι δέκα ( 10 ) αιγοπροβάτων με τα παράγωγά τους, είκοσι ( 20 ) ορνίθων ή άλλων πτηνών μη συμπεριλαμβανομένων των νεοσσών, πέντε ( 05 ) κουνελιών μη συμπεριλαμβανομένων των θηλαζόντων, ενός ( 01 ) μόνοπλου και ενός ( 01 ) χοίρου μέχρι το στάδιο της τελικής πάχυνσης. Η διατήρηση ζώων και πτηνών περισσότερων των τριών προαναφερομένων κατηγοριών δεν θεωρείται σταυλισμός οικόσιτων ζώων, αλλά μικτή πτηνοκτηνοτροφική εγκατάσταση που θα απαιτεί την έκδοση των απαιτούμενων αδειών.

Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων και πτηνών σε τουριστικούς χώρους ή χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρων ( παραλιακές περιοχές, ακτές ομαδικής κολύμβησης, αρχαιολογικοί χώροι κ. λ. π. )

Απαγορεύεται τα διατηρούμενα οικόσιτα ζώα και πτηνά να περιφέρονται ελεύθερα καθώς και η βοσκή τους σε σκουπιδότοπους.

Να σημειωθεί επίσης ότι οι σταυλικές εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν τους επιβαλλόμενους όρους υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. Υ1γ / Γ. Π. / Οικ. 126227 / 18-03-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «Όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας σταυλικών εγκαταστάσεων οικόσιτων ζώων». Πιο συγκεκριμένα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται αυστηρότερες αποστάσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να διατηρεί τα οικόσιτα ζώα του σε πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που θα βρίσκονται μακριά από τη κατοικία τους, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρα, εκτός των περιπτώσεων που με τη παρούσα ορίζονται αυστηρότερες αποστάσεις, από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα ή εργαστήριο ή βιοτεχνία. Όπως επίσης πρέπει να τηρούνται και οι διατάξεις της Κ. Υ. Α. 125347/568/04 ( 142/Β΄/29-01-04 ), άρθρο 13 με θέμα: « Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής » και η κείμενη νομοθεσία που αφορά την Υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων.