Διακήρυξη για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για το έτος 2017

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Διακήρυξη για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για το έτος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΑΔΑ: ΩΜΔΙΩΡ8-Ο99

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  10/8/2016 | Web προσθήκη 19.09.2016 (Προσθήκη Αρχείου Διευκρινήσεων στα Τεύχη Δημοπράτησης)
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 8763

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται  σε ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, η “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2017” συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων, οκτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα δυο λεπτών (368.897,92 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Ιεράπετρας και των Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία αναφέρονται παραπάνω .Η δαπάνη σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό (προ του ΦΠΑ 24%)  και οι ποσότητες ανά αριθμό αναφοράς ονοματολογίας (C.P.V) είναι:

CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
09134200-9 Καύσιμο Πετρελαιοκινητήρων Ντίζελ Λίτρα 190.728 179.284,32
09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρα 25.000 30.750,00
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 67.000 42.880,00
24951000-5 Γράσα και Λιπαντικά Λίτρα 12.060 41.964,00
24951000-5 Γράσα και Λιπαντικά Κιλά 340 2.348,00
24951000-5 Γράσα και Λιπαντικά Τεμ. 80 272,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ: 297.498,32

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές-ενδεικτικός προϋπολογισμός, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:20 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 17:00.Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 17:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι   30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Ιεράπετρας, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερομένων ειδών και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν  προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει ως εξής:

Α. Για την προμήθεια υγρών καυσίμων το κριτήριο κατακύρωσης της χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), το οποίο υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του, για την περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Β.Για τα λιπαντικά, η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των καυσίμων και λιπαντικών είναι δώδεκα (12)  μήνες από  την ημερομηνία υπογραφής αυτής.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου και του κάθε Ν.Π.Δ.Δ. ξεχωριστά, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών δύναται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού.

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, δίνονται στα γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2842340348, αρμόδια υπάλληλος Πετράκη Μαρία. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www. ierapetra.gov.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης  καθώς και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε  ηλεκτρονικά στις  9 Αυγούστου 2016.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης