Διαγωνισμός : «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» προϋπολογισθείσας δαπάνης € 231.059,88

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Διαγωνισμός : «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» προϋπολογισθείσας δαπάνης € 231.059,88

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Αρ.Πρωτ
 2879/25-2-2014  | AΔΑ: ΒΙΕΚΩΡ8-ΠΗΞ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι  231.059,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό και επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά την ημέρα παράδοσης στην περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης αυτών, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ιεράπετρας και των Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 187.853,55 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο 231.059,88 ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής :

  1. Για το Δήμο Ιεράπετρας :

– Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ενδεικτικού προϋπολογισμού  144.215,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% ή
– Προμήθεια καυσίμων ενδεικτικού προϋπολογισμού 127.336,37  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% ή
– Προμήθεια λιπαντικών ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.879,35 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

  1. Για το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας :

– Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ενδεικτικού προϋπολογισμού 22.490,56  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%  ή
– Προμήθεια καυσίμων ενδεικτικού προϋπολογισμού 21.998,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% ή
–  Προμήθεια λιπαντικών 492,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

  1. Προμήθεια καυσίμων του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.221,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% .
  2. Προμήθεια καυσίμων του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.132,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι τις 24/3/2014  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10πμ στην έδρα του Δήμου Ιεράπετρας, Πλατεία Κανουπάκη – Τ.Κ. 72200 Ιεράπετρα ή ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη του διαγωνισμού.

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου (EOX) ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της εγγυητικής προσαρμόζεται ανάλογα, βάση του επιμέρους ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου έκαστου Ν.Π.Δ.Δ., μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να παραταθεί έως το ¼ αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.  Αρμόδιοι υπάλληλοι: Πετράκη Μαρία και Παπαδάκη Μαρία. Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2842340354 και 2842340347 αντίστοιχα. FAX: 2842027885

Επιπλέον, πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται  από τον δικτυακό χώρο του Δήμου  http://www.ierapetra.gov.gr/ όπου θα αναρτηθεί η διακήρυξη του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο Δήμαρχος ΙεράπετραςSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης Αναστασάκης

 

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης & ανάρτησης

Η εικόνα και η κάθε εικόνα που συνοδεύει κάθε καταχώρηση μας δεν αντικατοπτρίζει ή προσδιορίζει κανένα τεχνικό χαρακτηριστικό σε περιπτώσεις προμηθειών, είναι μια γενική -ενδεικτική εικόνα, αναγκαία για λόγους web καταχώρησης του άρθρου και μόνο.

[xyz-ihs snippet=”TmimaPromitheion”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]