Κλήρωση μελών επιτροπών την Πέμπτη 10.12.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Κλήρωση μελών επιτροπών την Πέμπτη 10.12.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 7/12/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια καθισμάτων για το χώρο αναχωρήσεων του Δημοτικού Αεροδρομίου Σητείας», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.10 του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α..

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Πέμπτη 10/12/2015, ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, που θα συγκροτήσει την Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής για την «Προμήθεια καθισμάτων για το χώρο αναχωρήσεων του Δημοτικού Αεροδρομίου Σητείας».

Η Συντάξασα  Μαρία Πετράκη

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Μαρίνα Φανουράκη