Ανακοίνωση για κλήρωση μελών επιτροπής την Τετάρτη 14.02.2018

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 17η  Ιουνίου 2024
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης

Ανακοίνωση για κλήρωση μελών επιτροπής την Τετάρτη 14.02.2018

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            Ιεράπετρα  12/02/2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την υπ. αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  5. 5. Το άρθρο 1 του ΠΔ 270/81 «όργανα διενέργειας δημοπρασιών», οι δημοπρασίες διεξάγονται από τριμελή Επιτροπή αποτελουμένη από το Δήμαρχο ως πρόεδρο και δύο δημοτικούς συμβούλους.
  6. Την ανάγκη ανάδειξης Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπής Δημοπρασιών εκποιήσεων, μισθώσεων, εκμισθώσεων που θα διενεργηθούν βάσει του ΠΔ 270/1981 για το έτος 2018.

Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Υποστήριξης πολιτικών οργάνων την Τετάρτη 14/02/2018, ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση, μεταξύ όλων των δημοτικών συμβούλων του Δήμου μας, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή των Δημοπρασιών  μισθώσεων, εκμισθώσεων βάσει του ΠΔ 270/1981 για το έτος 2018.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου ή/και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.ierapetra.gov.gr.)

Η Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
Αρετή Μαριδάκη