Διαγωνισμός : «Μελέτη Λιμενικών Έργων Παραλιακού Μετώπου Ιεράπετρας»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι κατά τις ημέρες του  καύσωνα και για την προστασία των αστέγων
Από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνετα

ΚΥΡΒΕΙΑ 2024 – ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1.ΜΥΡΤΟΣ Αυλή Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Ρεσιτάλ κιθάρας  με  τον διαπρεπή κιθαρίστα  ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ Έναρξη: 9:30 μ.μ Είσοδος: Ελεύθερη Οργάνωση : Πολιτιστική Επιτροπή Μύρτου 2.ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 142 ΤΗΛ. 2813 013 218 – 6932 858624 Facebook – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ www.theatrikiskini.gr Email: […]

Με εξαιρετική επιτυχία και με την παρουσία πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση  «Πόντος – Κρήτη,
Με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων  Νομού Λασιθίου Χρύσα Σοφιανού,  είχε συνάντηση ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Διαγωνισμός : «Μελέτη Λιμενικών Έργων Παραλιακού Μετώπου Ιεράπετρας»

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αρ.πρωτ.:  9321/23.062014

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ/ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)

1. Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Λιμενικών Έργων Παραλιακού Μετώπου Ιεράπετρας», με προεκτιμώμενη αμοιβή  23.791,05 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

α) κατηγορία 11, με προεκτιμώμενη αμοιβή 17.806,49 €,
β) κατηγορία 27, με προεκτιμώμενη αμοιβή   3.000,73  €
γ) κατηγορία 21, με προεκτιμώμενη αμοιβή   2.983,83  €

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Πλ. Κανουπάκη, Τ.Κ. 72200, Ιεράπετρα.), μέχρι τις 22-7-2014.

Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2842340376, FAX επικοινωνίας 2842026110, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γεώργιος Ψαρρός.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 30-7-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:

αα) τάξεις Α΄ ή Β΄ στην κατηγορία 11,
αβ) τάξη Α΄ στις κατηγορίες  27 και 21,

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:

βα) προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή

ββ) προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

  • για την κατηγορία μελέτης 11, 1 τουλάχιστον στέλεχος  4 ετούς   εμπειρίας,
  • για την κατηγορία μελέτης 27, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4 ετούς  εμπειρίας,
  • για την κατηγορία μελέτης 21, 1 τουλάχιστον στέλεχος  4 ετούς  εμπειρίας,

6. Δεν απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, πέραν της γενικής καταλληλότητας όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 18.

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι ενενήντα (90) ημέρες και ο καθαρός μελετητικός χρόνος θα είναι εξήντα (60) ημέρες.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 475,82 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9)μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ (8). μήνες.

9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τις οφειλές Ελληνικού Δημοσίου (Πίστωση για το 2014: 7.500€).

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005.

11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας.

Προσθήκη 26.06.14 : [wpdm_file id=37]

Ο Δήμαρχος ΙεράπετραςSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης Αναστασάκης

 

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • ierapetra.gov.gr  :  Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
  • Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=10677

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]