Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ιεράπετρα: 28/ 08 / 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 435

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», έχοντας υπ’ όψιν:

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
  3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3130/2003.
  5. «1η Τροποποίηση προϋπολογισμού και ΟΠΔ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020»

  1. Τη με αρ 14/2019 Απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Ενοικίαση χώρου για μετεγκατάσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας»
  2. Τη με αρ. 5/2020 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα: «Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για μίσθωση ακινήτου»
  3. Τη με αρ. 6/2020 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα: «Ορισμός Επιτροπής εκτίμησης για τη μίσθωση ακινήτου»
  4. Τη με αρ. 10/2020 απόφαση Προέδρου με θέμα «Ορισμός τρίτου μέλους στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτου»
  5. Τη με αρ. 15/2020 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Καθορισμός προδιαγραφών και όρων διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

 

Προκηρύσσει

Δημόσιο φανερό προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, αναλυτικά ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Ασπραδάκης

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1.       Το προσφερόμενο ακίνητο (ή ακίνητα) πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ιεράπετρας και ιδιαίτερα σε περιοχή πλησίον του Δημαρχείου Ιεράπετρας, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50 μέτρων, προκειμένου να υπάρχει άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου.

2.       Θα εκτιμηθεί θετικά εφόσον υπάρχει πρόσωπο του ακινήτου σε κεντρική οδό.
3.       Το προσφερόμενο ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση Του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας θα πρέπει :
                                 i.            Να έχει συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 45 τ.μ. εκτεινόμενης σε ενιαίο χώρο ισόγειου κτιρίου.
                               ii.            Να έχει εύχερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση για Α.Μ.Ε.Α.
4.       Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες που προβλέπονται για την χρήση για την οποία προορίζεται, όπως:
                                 i.            πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση
                               ii.            πλήρης εγκατάσταση ύδρευσης
                              iii.            πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων
                              iv.            να εξασφαλίζεται ο φυσικός φωτισμός και αερισμός σε όλους τους χώρους της κύριας χρήσης
                                v.            να διαθέτει δύο τουαλέτες
                              vi.            να διαθέτει δική του κουζίνα ή πρόβλεψη για εγκατάσταση κουζίνας με νεροχύτη
5.       Με την συγκατάθεση του εκμισθωτή, αν αυτό κριθεί σκόπιμο στο μέλλον, θα πραγματοποιηθεί η διαμόρφωση του χώρου με ευθύνη του ΝΠΔΔ και θα βαρύνουν το ίδιο.
6.       Θα πρέπει επίσης:
                                 i.            Να καλύπτονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για τη ζητούμενη χρήση.
7.       Κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει, καθώς και επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
                                 i.            Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου
                               ii.            Τοπογραφικό σχέδιο στο οποίο να φαίνεται η τοποθεσία του ακινήτου
                              iii.            Αντίγραφο άδειας δόμησης.
                              iv.            Σε περίπτωση που το ακίνητο στερείται σχετικής άδειας δόμησης, θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία περί αυθαιρέτων κτισμάτων. Η δήλωση ή η βεβαίωση πρέπει να συνοδεύεται και από δήλωση στατικής επάρκειας σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
                                v.            Περιγραφή, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια του προσφερομένου ακινήτου, με συνημμένα θεωρημένα από την Πολεοδομία σχεδιαγράμματα κατόψεων, διάγραμμα κάλυψης.
                              vi.            Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
                            vii.            Πιστοποιητικό ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Στην περίπτωση που το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται, είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να κινήσει τις διαδικασίες ηλεκτροδότησης πριν την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης ώστε την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης το ακίνητο αποδεδειγμένα να ηλεκτροδοτείται κανονικά.
                           viii.            Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία.
                              ix.            Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
                                x.            Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) στην οποία δηλώνεται από τον προσφέροντα το ακίνητο, το δικαίωμα μίσθωσης
                              xi.            Ειδικό πληρεξούσιο εφ’ όσον ο εμφανιζόμενος εκπροσωπεί άλλον
 
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή, προφορική και διεξάγεται σε δύο στάδια ως εξής:
Α΄ ΣΤΑΔΙΟ

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο (τα έγγραφα που περιγράφονται στις ανωτέρω προδιαγραφές), στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ,  η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι είκοσι (20) ημέρες από την τοιχοκόλληση της Προκήρυξης στις καθορισμένες θέσεις του Δήμου. Στη συνέχεια η υπηρεσία τις αποστέλλει στην αρμόδια επιτροπή  του ΠΔ 270/81 η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών στην οποία καθορίζει και το τίμημα της εκκίνησης της φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, με το διάγραμμα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον μηχανικό της επιτροπής και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, αποστέλλονται στο ΝΠΔΔ, το οποίο την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

 
Β΄ ΣΤΑΔΙΟ
 

1.       Διενέργεια δημοπρασίας: Στη συνέχεια ο πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Όσοι πρόσφεραν ακίνητα για μίσθωση τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα, μειοδοτούν προφορικά επι της χαμηλότερης προσφοράς. Οι μειοδοτικές αυτές προσφορές γράφονται κατά σειρά σε πρακτικό και εκφωνούνται με το όνομα του κάθε μειοδότη. Η πρώτη μειοδοτική προσφορά για να γίνει δεκτή θα πρέπει να είναι κατώτερη τουλάχιστον κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) της χαμηλότερης έγγραφης προσφοράς, διαφορετικά κρίνεται απαράδεκτη. Με το ποσοστό αυτό εξακολουθεί η μειοδοσία μέχρι την κατακύρωση. Κάθε προφορική προσφορά είναι δεσμευτική μέχρι την οριστική κατακύρωση στον τελευταίο μειοδότη. Αν δεν γίνουν κατά την ίδια συνεδρίαση νέες προσφορές, ως μίσθωμα που επιτεύχθηκε θεωρείται το ζητούμενο με την μικρότερη έγγραφη προσφορά και σε περίπτωση περισσοτέρων ίσων γραπτών προσφορών ως μίσθωμα που επιτεύχθηκε θεωρείται αυτό που αντιστοιχεί στο ακίνητο που θα επιλεγεί τελικά από την επιτροπή εκτίμησης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

2.       Δικαίωμα αποζημίωσης: Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του ΝΠΔΔ ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
3.       Σύμβαση: Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, της εγκεκριμένης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης απόφασης κατακύρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ της δημοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης (συμφωνητικού μίσθωσης), άλλως ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του. Ο τελευταίος μειοδότης ειδάλλως ευθύνεται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

4.       Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

I.            Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

II.            Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Ιεράπετρας περί μη οφειλής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού

III.            Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού

IV.            Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

V.            Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται από τον προσφέροντα το ενδιαφέρον για την εκμίσθωση του ακινήτου.

VI.            Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε βάρος ή δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του Δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οποιονδήποτε.

VII.            Υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του μισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.

VIII.            Τίτλο ιδιοκτησίας ή ελλείψει τίτλου αντίγραφο του Ε9.

IX.            Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου

X.            Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

XI.            Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι εταιρεία, θα πρέπει να υποβάλλει επιπλέον τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται ανά περίπτωση, καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που καθορίζουν τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για λογαριασμό της εταιρείας και να υπογράψουν τα πρακτικά και τη σύμβαση.

XII.            Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 10% επί της ετήσιας προσφοράς

 

5.       Διάρκεια Μίσθωσης – Παράταση μίσθωσης – Μίσθωμα:
                     i.            Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3)έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης
                   ii.            Το Νομικό Πρόσωπο μετά την λήξη της μίσθωσης διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της μίσθωσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου έως (3) έτη. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον εκμισθωτή ένα τουλάχιστον μήνα πριν την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης αφού όμως προηγηθεί η διενέργεια δυο τουλάχιστον δημοπρασιών για μίσθωση άλλου ακινήτου οι οποίες απέβησαν άγονες ή ασύμφορες. Το δικαίωμα για μονομερή παράταση της μίσθωσης ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει αναγράφει ο σχετικός όρος στην σύμβαση μίσθωσης.
                  iii.            Το ΝΠΔΔ σύμφωνα με τα ισχύοντα, μπορεί να προβεί σε λύση της μίσθωσης πριν από την συμβατική λήξη χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης εφόσον μεταστεγαστεί η στεγαζόμενη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ή καταργηθεί η στεγαζόμενη υπηρεσία.
                  iv.            Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει θα παραμείνει σταθερό μέχρι την λήξη της μίσθωσης (με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου v.)
                    v.            Αναπροσαρμογή μισθώματος μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με τα μισθώματα του Δημοσίου και πάντα προς την συμφερότερη για το ΝΠΔΔ κατεύθυνση.
6.       Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος: Το μίσθωμα θα κατατίθεται από το ΝΠΔΔ κάθε τρείς μήνες και ειδικότερα στο τέλος του τριμήνου, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του εκμισθωτή και με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει. Για τυχόν καθυστερήσεις ή πιθανή άρνηση θεώρησης Χρηματικού Εντάλματος από οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το οποίο δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση καθυστέρησης προσκόμισης εκ μέρους του εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που καθιστά σύννομη την απαίτησή του.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο, πριν λήξει η μίσθωση, με τρίμηνη προειδοποίηση.

7.       Υποχρεώσεις μισθωτή: Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
8.       Κρατήσεις: Το μίσθωμα υπόκειται σε κρατήσεις και τέλη που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και επιβαρύνουν τον εκμισθωτή.
9.       Λήξη μίσθωσης: Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.
10.    Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση: Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
11.    Δημοσίευση Διακήρυξης: Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του ΝΠΔΔ τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διενέργεια της πρώτης φάσης της δημοπρασίας, με ανάρτηση στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιεράπετρας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας και στα πολυσύχναστα σημεία της έδρας του Δήμου.
12.    Επανάληψη της δημοπρασίας:
                     i.            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.
                   ii.            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. όταν:
·         το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.
·         μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, εάν ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης. Επίσης επαναλαμβάνεται όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (ii) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
                  iii.            Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του προέδρου του Ν.Π. αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
                  iv.            Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

13.    Μέγιστο όριο Προσφοράς

Ως μέγιστο όριο της προσφοράς ορίζεται το ποσό των  4.500,00€ ετησίως.

 

14.    Λύση Μίσθωσης

Σε περίπτωση που θα προκύψει διαφωνία κατά τη διάρκεια μίσθωσης ή οτιδήποτε άλλο που αφορά τη σύμβαση που θα καταρτισθεί, αυτή λύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων: Πληροφορίες για την δημοπρασία θα παρέχονται από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 7:30 έως 15:30, διεύθυνση Δημοκρατίας 31, 3ος όροφος, τηλέφωνα 2842340393/417
 
Αντίγραφο της διακήρυξης: Χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Γεώργιος Ασπραδάκης