Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Πολιτική Προστασία-Πυροπροστασία 2016-Μίσθωση Χωματουργικών Μηχανημάτων

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Πολιτική Προστασία-Πυροπροστασία 2016-Μίσθωση Χωματουργικών Μηχανημάτων

     ethnosimo-nomarxias                                                                                                               ΑΔΑ: ΩΛ71ΩΡ8-34Χ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Ιεράπετρα 12-9-2017
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                            Αρ. πρωτ.:9978
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η      Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ 

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάση της  τιμής, δηλαδή,  η  χαμηλότερη τιμή στην μονάδα μέτρησης  του προϋπολογισμού (ώρα μίσθωσης του κάθε χωματουργικού μηχανήματος χωριστά).Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων χωματουργικών μηχανημάτων ή σε μέρος αυτών για την ανάδειξη αναδόχου/ων  για την «Πολιτική Προστασία-Πυροπροστασία 2016- Μίσθωση Χωματουργικών Μηχανημάτων». Η προϋπολογισθείσα σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 48.802,23 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές  που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

            Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις  29 -9-2017 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 9.30 πμ-10,00 π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

            Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

            Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού δίνονται στο Τμήμα Οικονομικού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος: Ατζαράκη Φωτεινή, Τηλέφωνο: 2842340345 και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές, αρμόδια υπάλληλος: Κασωτάκη Ελένη, Τηλέφωνο: 2842090005, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσης Καλαντζάκης