Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια Ναυαγοσωστικού εξοπλισμού παραλίας έτους 2015» με απευθείας ανάθεση

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια Ναυαγοσωστικού εξοπλισμού παραλίας έτους 2015» με απευθείας ανάθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ιεράπετρα   : 26/05/2015
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Αριθμ.πρωτ.: 6458
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤμΗμα Προμηθειών  
Πληροφορίες: Φωτεινή Ατζαράκη

Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κανουπάκη

Τ.Κ. : 72200

Τηλ. :  2842340347

Fax : 2842027885

ΠΡΟΣ :

-Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου

-Τοιχοκόλληση στην προθήκη του Δήμου

 

Θέμα:  Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια Ναυαγοσωστικού εξοπλισμού παραλίας έτους 2015» με απευθείας ανάθεση.

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ιεράπετρας ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού  ναυαγοσωστών» , συνολικού προϋπολογισμού 3.07746 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% , όπως αναφέρονται στην μελέτη (τεχνική  περιγραφή , ενδεικτικό προϋπολογισμό) , του Τμήματος Προμηθειών.

Εφόσον το επιθυμείτε θα πρέπει να μας υποβάλλεται έως και την Παρασκευή 29/05/2015 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Κανουπάκη 1 ),  σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα :

  • ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΟΥΠΑΚΗ 1, Τ.Κ. 72200.
  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Στοιχεία αποστολέα

Ο προμηθευτής έχει δικαίωμα να μην υποβάλλει προσφορά για όλες τις ομάδες ειδών ή για όλα τα είδη μιας ομάδας.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία .

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση για την προμήθεια ναυαγοσωσττικού εξοπλισμού, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου, τηλέφωνα 2842340347 & 2842340354, fax: 2842-0-27885 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. ( http://www.ierapetra.gov.gr)
Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Μαρία Φραντζεσκάκη